Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Genomförande och partnerskap
Foto: Tmf

Här beskrivs hur TMF:s och medlemsföretagens verksamhet kopplar hållbarhetsmål 17.

Mål 17. Genomförande och partnerskap

Mål 17 handlar om att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

  • 17.17 Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier.

TMF

Delmål 17.17 har bedömts som helt centralt för TMF som branschorganisation och möjliggörare för agendans genomförande. TMF agerar i dagsläget som en plattform för hållbar utveckling inom de branscher som vi samlar och representerar. Detta arbete kan ytterligare stärkas framgent med utgångspunkt Agenda 2030 för att öka genomförandekraften när det gäller att nå de globala hållbarhetsmålen.

Genom att formulera och kommunicera mål och strategier baserat på agendan för branschens långsiktiga hållbarhetsarbete, kan konkreta verktyg utvecklas som stöd för medlemsföretagen. Redan befintliga kanaler ska nyttjas för att sprida kunskap om allt som görs parallellt med att nya informationsvägar utvecklas.

TMF har en unik möjlighet att skapa ytterligare mötesplatser för att engagera en bredd av aktörer i syfte att öka takten i att främja hållbara innovationer och industriell utveckling. TMF sammanför och skapar kontaktvägar mellan akademin, näringslivet och politiken genom att relevanta aktörer kopplas samman såväl nationellt som internationellt.