Mål 9 - Hållbar industri, innovation och infrastruktur

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Foto: TMF

Här beskrivs hur TMF:s och medlemsföretagens verksamhet kopplar hållbarhetsmål 9.

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 handlar om att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

  • 9.4 Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.

  • 9.5 Förbättra den vetenskapliga forskningen och industrisektorernas tekniska kapacitet i alla länder, i synnerhet utvecklingsländerna, bland annat genom att till 2030 uppmuntra innovation och väsentligt öka det antal personer som arbetar med forskning och utveckling per 1 miljon människor liksom de offentliga och privata utgifterna för forskning och utveckling.

TMF

Som branschorganisation har TMF stora möjligheter att ha ett nära samarbete med forskarsamhället och därmed agera som en brygga mellan akademi och näringsliv. Detta i syfte att främja forskning och utveckling samtidigt som att TMF genom informationsspridning kan påverka företagen mot ökad integrering av moderna tekniker (exempelvis automation, digitalisering och industriellt byggande) som i sig är potentiellt mindre miljöbelastande.

TMF har även en roll i att sprida kunskap om och ge förutsättningar för företagen att lyfta sitt arbete med nya innovationer. Detta genom att aktivt sprida ordet om vad företagen faktiskt gör i internationella sammanhang och påverka politiken för att förbättra förutsättningarna för att svensk industri ska fortsätta utvecklas och vara konkurrenskraftig.

Medlemsföretag

Beroende av bransch har flera av TMF:s medlemsföretag stora möjligheter att sträva mot att utveckla innovativa industriella processer med slutna materialflöden för att i mesta möjliga mån eliminera spill och avfall. Genom samverkan med TMF och därigenom integrering av den senaste forskningen på området kan sådana processer vara en starkt bidragande faktor till att behålla svensk industris konkurrens- och innovationskraft. Utifrån ett värdekedjeperspektiv bör och kan företagen även bidra genom att arbeta med leverantörerna för förbättrad resurs- och energieffektivitet.