Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

God hälsa och välbefinnande
Foto: TMF

Här beskrivs hur TMF:s och medlemsföretagens verksamhet kopplar hållbarhetsmål 3.

Mål 3. God hälsa och välbefinnande

Mål 3 handlar om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

  • 3.4 Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

  • 3.5 Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk. 3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.

TMF

TMF erbjuder, genom dialog och rådgivning, arbetsgivarstöd i en arbetsintensiv industri med en del utmaningar kopplade till arbetsmiljön. TMF arbetar kontinuerligt såväl strategiskt som operativt för en god arbetsmiljö genom att samverka med myndigheter, forskare och fackliga parter i olika arbetsmiljöforum. Vidare arbetar TMF med statistik över inträffade arbetsolyckor och arbetsskador, vilket utgör underlag för det förebyggande arbetet och diskuteras med de fackliga parterna.

TMF verkar i två viktiga nätverk: Trä- och möbelbranschens arbetsmiljöråd (TMA) utgörande ett samarbetsorgan som består av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt Skyddsnätet, ett forum för erfarenhetsutbyte som består av företagsrepresentanter där utveckling och aktuella arbetsmiljöfrågor diskuteras. TMF arbetar aktivt med dessa frågor inom ramen för det stöd som ges i exempelvis kollektivavtal.

TMF ger också rådgivning kring hur medlemsföretagen bör agera rörande frågor kring skadligt bruk av alkohol och andra droger. Vidare har TMF identifierat att användning av skadliga kemikalier i produktion och utsläpp av sådana till mark, vatten och luft måste sänkas till ett minimum och helst fasas ut. TMF har, som branschorganisation, ett ansvar för att medvetandegöra och stödja företagen i deras val av produkter och material.

Medlemsföretagen 

I en relativt tung industri där manuellt arbete förekommer i stor utsträckning har företagen ett ansvar för att se till att de anställda har goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. Detta hänger tätt samman med att företagen även bör se till att tillämpa försiktighetsprincipen i fråga om användning av potentiellt skadliga kemikalier och ha goda säkerhetsrutiner för sina produktionsprocesser.

Som företag har man även stort ansvar för att säkerställa den psykosociala arbetsmiljön och inom ramen för det implementera strukturer för att fånga upp eventuella problem på arbetsplatsen.

Vidare har varje enskilt företag även ett ansvar för att säkerställa att de produkter eller material som köpts in har tillverkats i en säker och hälsosam arbetsmiljö. Detta kan och bör hanteras genom ett systematiskt arbetssätt för att ställa krav på socialt ansvarstagande i leverantörskedjan och följa upp dessa på ett ändamålsenligt och relevant sätt.