Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion
Foto: TMF

Här beskrivs hur TMF:s och medlemsföretagens verksamhet kopplar hållbarhetsmål 12.

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 handlar om att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

  • 12.1 Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Alla länder vidtar åtgärder, med de utvecklade länderna i täten och med hänsyn tagen till utvecklingsländernas utveckling och förutsättningar.

  • 12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

  • 12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

  • 12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

TMF

Hållbar konsumtion och produktion är ett centralt mål för TMF eftersom majoriteten av medlemsföretagen bedriver industriell tillverkning. På nationellt plan är dessutom en av Sveriges främsta utmaningar att hitta sätt att ställa om till mer hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Att utveckla affärsmodeller som bygger på ökad grad av cirkulära flöden är viktigt, exempelvis inom ramen för "Sustainable design" av möbler där företag fokuserar på hållbar konsumtion och produktion. Här lyfts hur designprocesser ses ur ett helhetsperspektiv; att i ett tidigt skede tänka på hur en möbel ska hanteras när den har tjänat ut samt hur möbeln och dess delar ska tas tillvara för återbruk eller återtillverkning.

Gällande hållbart nyttjande av naturresurser handlar det för stora delar av branschen om träråvara, men även om en rad andra insatsvaror. TMF:s verkar för att den träråvara som används inom trä- och möbelindustrin ska härröra från ansvarsfullt skogsbruk. Vidare bör val av insatsvaror göras med hänsyn till resurseffektivitet, möjlighet till återvinning och förnyelsebara råvaror. TMF bygger upp och förmedlar kunskap som medlemsföretagen kan förhålla sig till.

TMF har stora möjligheter att, genom omvärldsbevakning och påverkansarbete, bidra till utfasning av klassade kemiska ämnen i de insatsvaror branschen nyttjar och därmed gynna giftfria produkter. Inom ramen för detta lyfter TMF även kopplingen mellan utfasning av farliga kemiska ämnen och förberedelse för ökade cirkulära flöden.

TMF verkar för ökat industriellt byggande, vilket är både energi- och materialeffektivt. Det industriella byggandet är även väl avpassat för ökad användning av trä som klimatsmart insatsvara. Genom medvetna val av råvara kan det ekologiska avtrycket minskas. TMF arbetar också genom Träbyggnadskansliet för att lyfta klimatnyttan med trä vid husbyggnation.

Medlemsföretag

För företagen är hållbar konsumtion och produktion helt centralt. Målet har kopplingar till hela värdekedjan – från design, utveckling, produktion till användningsfas och återtillverkning eller återbruk. Att utveckla och implementera nya innovativa tekniker för att främja cirkulära affärsmodeller utgör ett konkret verktyg för att arbeta med målet. Inom ramen för detta ligger även att fasa ut användningen av klassade kemiska ämnen vilket dels minskar spridning av dessa i miljön, dels underlättar cirkulära flöden. Det handlar även om att kontinuerligt uppgradera produktionsprocesser så att materialflöden blir alltmer slutna och avfall förebyggs, minskas och successivt kan återvinnas i högre grad.

Dessutom bör företag tillse att råvaror och insatsvaror härrör från källor som är legala, att spårbarheten är möjlig att garantera och att råvaror har tagits från miljöer där en hållbar förvaltning och effektivt nyttjande av naturresurser säkras.

Vidare bör företagen, i så stor utsträckning som möjligt, nyttja förnyelsebara och/eller återvinningsbara råvaror. Företagen har även möjligheter att påverka genom att producera produkter som kan konsumeras hållbart och som kan bidra till att stödja konsumenter att aktivt agera mer hållbart; det ska vara "lätt att göra rätt". I synnerhet gäller detta att det ska vara enkelt för kunden att låta produkten bli ny insatsvara i återtillverkning snarare än att brännas eller deponeras.