Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Hållbara städer och samhällen
Foto: TMF

Här beskrivs hur TMF:s och medlemsföretagens verksamhet kopplar hållbarhetsmål 11 .

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Mål 11 handlar om att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

  • 11.3 Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.
  • 11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall

TMF

Frågan om hållbara städer och samhällen knyter väl an till TMF:s näringspolitiska arbete med att bidra till ökat nybyggande samt att uppnå varierade städer med hållbar bebyggelse. Specifikt inom ramen för projektet "Den hållbara trädgårdsstaden" ligger fokus på att ge fler möjligheten att skapa sig en bostad som består av mer än bara identiska och rationella hus staplade intill varandra (38). Det vill säga att "bygga som folk vill bo". "Den hållbara trädgårdsstaden" inspireras av sekelskiftets egnahemsrörelse och den blandade trädgårdsstaden. Den erbjuder en blandning av boendeformer som ska passa för olika åldrar, vara inkluderande, erbjuda service och kommunikation samt ha närhet till natur.

Även den långsiktiga målsättningen för TMF:s näringspolitiska arbete med att bidra till ökad renovering av bostäder vad gäller energieffektivisering, kopplar väl an till detta mål. Vidare arbetar TMF även med att utreda såväl som definiera vad förtätning jämte urbanisering är och driver därmed på arbetet mot en hållbar stadsutveckling. TMF ska även verka för ökad grad av återbruk och återtillverkning och därmed bidra till att minska generering av avfall samt utmärka sig som pionjärer inom utveckling av cirkulära affärsmodeller.

Genom att fortsätta sitt arbete med att bygga och förmedla kunskap om cirkulär ekonomi kan TMF också bidra till att minska städernas negativa miljöpåverkan per invånare. TMF kan tillsammans med branschens olika företag spela en viktig roll i flera led och verka för att byggmaterial som används ska vara cirkulärt, exempelvis trägolv, dörrar, fönster och annan inredning.

Medlemsföretag

Genom arbetet med "Den hållbara trädgårdsstaden" bidrar branschen till att skapa inkluderande samhällen med blandad bebyggelse där människor erbjuds möjlighet att faktiskt bo som de vill. Genom det industriella bostadsbyggandet kan företag både bygga mer hållbart och kostnadseffektivt. Dock ligger en stor utmaning i marktilldelningen som riskerar att bromsa bostadsbyggandet och driva kostnader.