Vanliga frågor

Nedan hittar ni våra vanligt förekommande frågor och svar.

Anställning
 • Räcker det med muntlig överenskommelse?

  Vi har anställt några sommarjobbare hos oss. Måste vi ha ett skriftligt anställningsavtal med dom eller räcker det att vi har kommit överens muntligt om arbete?

  Svar

  Ett anställningsavtal kan träffas muntligt, skriftligt, eller till och med genom att parterna uppträder som om ett avtal förelåg. Kravet är bara att någon utför arbete mot att någon annan betalar lön. Ett muntligt avtal har samma värde som ett skriftligt. Skillnaden är bara att det kan vara svårt att i efterhand bevisa vad avtal innehåller om det inte är skriftligt. Lagen om anställningsskydd gäller fullt ut vare sig det är ett muntligt, skriftligt eller om anställningsavtalet bara uppkommit genom parternas ageranden.
  Lagen om anställningsskydd 6 c § innehåller en regel om att arbetsgivaren skriftligt ska informera om anställningsvillkoren inom en månad från att anställningen tillträddes. Är anställningen kortare än tre veckor behöver ingen information lämnas skriftligt. Observera att regeln enbart reglerar en skyldighet att informera om villkoren, det finns inget krav på ett skriftligt avtal.

Anställningens upphörande
 • Har den anställde rätt att behålla en gammal, högre lön vid omplacering?

  Vi har en tjänsteman som har blivit omplacerad till en annan tjänst/befattning med en lägre lön i samband med en arbetsbrist. Den anställde kräver nu att få behålla den gamla, högre lönen under en period motsvarande uppsägningstiden enligt kollektivavtalet. Har han verkligen rätt till det?

  Svar

  Inledningsvis kan konstateras att lagen om anställningsskylld i detta sammanhang inte utgör något skydd för befattningen eller anställningsvillkoren, utan syftar till att skydda en fortsatt anställning. I samband med en arbetsbristsituation är du som arbetsgivare skyldig att göra en omplaceringsutredning. Detta krav är kopplat till att en uppsägning enligt lagen om anställningsskydd måste vara sakligt grundad och att saklig grund inte föreligger om det är skäligt att arbetsgivaren omplacerar arbetstagaren. Medarbetaren som får ett omplaceringserbjudande i denna situation, vilket då måste vara skäligt, har då att ta ställning till om han accepterar detta eller inte. Om han inte accepterar erbjudandet riskerar han att bli uppsagt pga. arbetsbrist. Men om han accepterar erbjudandet om den nya befattningen och de nya anställningsvillkoren så omregleras anställningsvillkoren från och med den överenskomna tidpunkten. Lagens regler om uppsägning och uppsägningstider blir då inte tillämpliga i er situation då personen under dessa förutsättningar inte kan anses uppsagd.

 • Kan jag säga upp en anställd efter tre skriftliga varningar?

  En av mina anställda kommer ofta för sent till arbetet och missköter också sina arbetsuppgifter. Hen har därför fått en skriftlig varning. Stämmer det att arbetsgivaren har rätt att säga upp en anställd av personliga skäl efter tre skriftliga varningar?

  Svar

  Nej. Det är en vanligt förekommande missuppfattning att arbetsgivaren har saklig grund för uppsägning av personliga skäl efter tre skriftliga tillrättavisningar (även benämnda varningar).

  Frågan om det finns grund för uppsägning är emellertid beroende av många faktorer; företagets storlek, hur allvarlig misskötsamheten är, vad är det för typ av arbete, har den anställde en förtroendeställning, tidigare förseelser, arbetsgivarens tidigare agerande m.m.

  Att förlita sig på ett visst antal tillrättavisningar är alltså felaktigt. Den arbetsgivare som resonerar på det sättet riskerar att bryta mot anställningsskyddslagen och därmed bli skadeståndsskyldig. På TMF:s webbplats finns blanketter du kan använda om det är aktuellt att utdela en tillrättavisning.
  Kontakta TMF vid frågor.

 • Har jag rätt att undanta någon?

  Jag är vd och står inför en situation där företaget behöver säga upp tre medarbetare på grund av arbetsbrist. Vi är totalt elva anställda, inklusive mig själv. Vi är ett litet företag och jag har anställda med kortare anställningstid än andra men som är väldigt viktiga för verksamheten. Har jag möjlighet att göra några undantag?

  Svar

  Ja, det har du. Bestämmelserna om turordningsregler vid arbetsbrist finns i § 22 LAS där det bland annat framgår att småföretagare kan göra undantag för just nyckelpersoner. Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare oavsett antalet turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Undantaget gäller sammanlagt högst två arbetstagare, dvs. inte två arbetstagare per avtalsområde. Den eller de arbetstagare som undantas har företräde till fortsatt anställning och ska därmed inte tas med på turordningslistan utan får stanna kvar. Vid bedömningen om arbetsgivaren har sammanlagt tio arbetstagare ska man bortse från sådana arbetstagare som är undantagna lagens tillämpning enligt § 1. Det betyder att du i egenskap av företagsledare och VD ska undantas vid sammanräkningen av avtalet arbetstagare. Det är förhållandena vid tidpunkten för uppsägningen som är avgörande för beräkningsunderlaget. Samtliga arbetstagare ska medräknas oberoende av anställningsform eller sysselsättningsgrad.

  Utgångspunkten är att det är arbetsgivaren som avgör vem som ska undantas och någon överprövning enligt lagen ska inte komma ifråga så länge beslutet baserar sig på uppfattningen att den undantagna arbetstagaren är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Däremot kan urvalet och uppsägningen prövas enligt annan lagstiftning tex. diskrimineringslagen.

Anställningens upphörande
Diskriminering och likabehandling
 • Vad gäller vid ledighet för hemvärnsutbildning?

  Den senaste tiden har intresset för det svenska civilförsvaret ökat markant och vi får bland annat frågor om en arbetstagare har rätt till ledighet för att genomgå grundutbildning inom hemvärnet. Så vad gäller för ledighet?

  Svar

  Hemvärnets grundutbildning är en så kallad frivilligutbildning och berättigar därmed inte ledighet. Arbetsgivaren kan givetvis bevilja ledighet för frivilligutbildningar, vilket säkert många upplever som angeläget under rådande omständigheter, men någon skyldighet föreligger således inte.

  Notera dock att de medborgare som efter genomgången grundutbildning skriver kontrakt med hemvärnet därmed kommer att ingå i totalförsvaret och för totalförsvarets utbildningar och övningar föreligger inte bara rätt till ledighet utan också plikt att delta. Detsamma gäller såklart för de som sedan tidigare är aktiva och har ett skrivet kontrakt med hemvärnet.

 • Hur hanteras sjukskrivning under en semester?

  Vi har en produktionsmedarbetare som råkade ut för en olyckshändelse under sin ordinarie semester och blev sjukskriven i två veckor för benbrott. Hur hanterar vi detta?"

  Svar

  Enligt semesterlagen 15 § så kan en arbetstagare som blir sjuk under semestern byta ut semesterdagarna för att istället få sjuklön. Den anställde ska då utan dröjsmål begära det. I sådant fall skall de semesterdagar som återstår förläggas i ett sammanhang, om inte arbetstagaren medger annat. Kravet utan dröjsmål anses uppfyllt om begäran sker senast vid arbetstagarens återkomst från semesterledigheten. Sjuklön beräknas på sedvanligt sätt på ordinarie lön.

 • Kan företaget själv bestämma över förläggningen av årets semester?

  Företaget sitter och planerar bemanningen i produktionen inför kommande semesterledigheter. Kan företaget själv bestämma över förläggningen av årets semester eller är det något man måste komma överens om med GS-klubben?

  Svar

  Träindustriavtalet innehåller regler om semester som kompletterar eller ersätter motsvarande regler i semesterlagen. Detta gäller främst sättet att beräkna semesterlön och semesterersättning för ordinarie semester och sparad semester samt utläggning av semester för intermittent deltidsarbetande. Övriga regler, om t ex semesterns längd och förläggning, sparande av semester osv, framgår dock av semesterlagen.

  Vad gäller utläggningen av huvudsemestern så ska denna föregås av primärförhandling med lokala fackklubben enligt § 11 MBL. Kan inte förläggningsfrågan lösas lokalt, finns möjlighet att föra den vidare till central förhandling. Nås ingen överenskommelse är det arbetsgivaren som i slutänden bestämmer över hur semesterledigheten ska läggas ut. Vid detta förhållande måste huvudsemestern läggas ut med fyra veckor i en följd och förläggas till tiden juni–augusti. Oorganiserade arbetare eller arbetare som inte tillhör GS har alltid rätt till samråd med arbetsgivaren i förläggningsfrågan.

  När det gäller förläggningen av den femte semesterveckan finns ingen primär förhandlingsskyldighet. Om förläggningsfrågan blivit föremål för förhandling med den lokala fackklubben finns ingen skyldighet att samråda med de enskilda arbetarna.
  Utan förhandling ska arbetsgivaren dock samråda med den enskilde anställde om förläggningen. Oorganiserade arbetare och arbetare som inte tillhör GS har alltid rätt till samråd.

  Arbetstagarna har alltid rätt att i förväg få veta hur många betalda semesterdagar de har rätt till. Om man inte kan nå enighet i förläggningsfrågan bestämmer arbetsgivaren hur den femte veckan ska läggas ut. Den kan läggas ut i en period eller delas upp. Det är med andra ord en felaktig uppfattning att varje anställd själv disponerar över förläggningsrätten av den femte veckan.
  Det är ofta fördelaktigt att ta upp frågan om den femte veckan i ett tidigt skede, dvs att ni som arbetsgivare kräver att den eller de arbetstagare som vill spara semester ger besked om detta redan i samband med att förhandlingarna om förläggningen av den ordinarie semestern bestäms. På så sätt underlättas planeringen om företaget har funderingar på att stänga produktionen under t ex julhelg och mellandagar.

MBL och kontakterna med facket
 • Måste företaget komma överens med facket i en förhandling enligt 11 § MBL?

  Innan arbetsgivaren beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet ska denne på eget initiativ förhandla med en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken denne är bunden av kollektivavtal. Förhandlingsskyldighet föreligger också innan arbetsgivaren beslutar om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen.

  Vid förhandlingen presenterar arbetsgivaren sitt förslag till beslutsunderlag och facket ska ges möjlighet att bemöta arbetsgivarens förslag till beslut.
  När förhandlingsskyldigheten är uppnådd avslutas förhandlingen. Det finns inget krav på att förhandlingen ska avslutas i enighet.

  Om förhandlingen avslutas i oenighet har facket sju kalenderdagar på sig att kalla till central förhandling enligt förhandlingsordningen i Utvecklingsavtalet. Företaget måste då avvakta med att verkställa sitt beslut till dess att förhandlingen har genomförts eller att dessa sju dagar har passerat. Det går bra att redan vid den lokala förhandlingen efterhöra om facket har för avsikt att påkalla central förhandling. Vid den centrala förhandlingen medverkar de centrala parterna dvs TMF/Grafiska Företagen och GS centralt.

Rehabilitering och sjukdom

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

 • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
 • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Saknar du ett medlemskonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett medlemskonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angiven e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.