Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa

TMF 360 GRADER
Foto: Kinnarps

Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa är allt som påverkar oss på vår arbetsplats, såväl fysiskt, organisatoriskt som socialt. Arbetsmiljön styrs till viss del av lagar och regler. Syftet är att ingen ska behöva bli sjuk, skadad eller fara illa på sin arbetsplats.

  • Genom ditt medlemskap i TMF har du tillgång till information och rådgivning inom arbetsmiljöområdet.
  • Vi erbjuder utbildning, hjälp med myndighetskontakter, att besvara inspektionsmeddelanden, yttranden och förelägganden.
  • Vi, tillsammans med Svenskt Näringsliv, bedriver ett aktivt arbete med att påverka och förenkla reglerna inom området.
  • Vi är med i projekt och initierar framtagning av material för att underlätta och främja arbetsmiljöarbetet ute på företagen.

I grunden finns arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen och utifrån dem finns föreskrifter med mer specifika krav.

Några aktörer inom arbetsmiljöområdet:


Arbetsmiljöverket 
är den myndighet som utfärdar föreskrifter och utför inspektioner inom arbetsmiljöområdet. På deras hemsida finns alla regler samlade, temasidor och ett startpaket för systematiskt arbetsmiljöarbete innehållande guide, mallar och exempel.

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, det vill säga fack och arbetsgivare tillsammans. De har i uppgift att informera, utbilda och ta fram material och metoder inom arbetsmiljöområdet.

AFA försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK och försäkrar de anställda genom sina kollektivavtal. Försäkringarna ska ge ekonomiskt stöd blanda annat vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom, arbetsskada, dödsfall samt arbetsbrist. AFA försäkring stödjer även forskning och skadeförebyggande verksamhet. AFA tillhandahåller (kostnadsfritt) även ett webbaserat system för hantering av arbetsskador, tillbud och avvikelser inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet, det så kallade IA-systemet.

Försäkringskassan är den myndighet som har hand om beslut och ersättning utifrån socialförsäkringen, exempelvis när det gäller arbetsskador och rehabilitering.

Alna ägs av Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och landsting, Arbetsgivarföreningen KFO, IDEA, LO, TCO och Saco. Verksamheten bygger på arbetsgivarens och arbetstagarnas gemensamma intresse av en beroendefri arbetsplats. Alna är arbetslivets resurs i alkohol-, läkemedel, spel och drogfrågor och kan hjälpa till med råd, stöd och utbildning.

anmalarbetsskada.se är en webbplats och ett samarbete mellan Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan där man enkelt anmäler arbetsolyckor, allvarliga tillbud, dödsfall i arbetet och arbetssjukdomar till aktuella myndigheter. Denna sida finns även integrerad i ovan nämnda IA-systemet.

Åsa Samuelsson
Åsa Samuelsson
Rådgivare - arbetsmiljö och hälsa