Mål 2030 för branschen

Mål
Foto: Shutterstock

I arbetet med att göra de globala målen konkreta och arbeta in dem i affärsstrategier har TMF tillämpat SDG-kompassens steg 3 och formulerat möjliga verksamhetsmål att uppfylla fram till 2030 för medlemsföretagen och för branschorganisationen. Dessa mål harmoniserar med de globala mål som TMF har identifierat som centrala och betydande. För branschen ska dessa förslag till mål betraktas som en möjlig bottenplatta att stödja sitt fortsatta arbete på och TMF bidrar gärna i dialog kring att företagsanpassa målen.

Mål 2030 för TMF

 • TMF ska kontinuerligt formulera, kommunicera, implementera mål och strate- gier baserade på Agenda 2030 för branschens långsiktiga hållbarhetsarbete.
 • TMF ska, i egenskap av arbetsgivarorganisation, verka för jämställda möjligheter och lönesättningar samt verka för att ingen ska diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 • TMF ska genom påverkansarbete och utveckling av verktyg för kravställan på socialt ansvar öka medvetenhet och beredvillighet att ställa relevanta sociala krav.
 • TMF ska verka för ökat industriellt byggande.
 • TMF ska bygga upp och förmedla kunskap om cirkulär ekonomi syftande till att underlätta och skapa möjlighet för medlemsföretagen att utveckla och implementera cirkulära affärsmodeller.
 • TMF ska genom omvärldsbevakning och påverkansarbete bidra till utfasning av i första hand klassade kemiska ämnen i de insatsvaror branschen nyttjar och därmed göra det möjligt att tillverka och leverera giftfria produkter*.
 • TMF ska genom omvärldsbevakning och påverkansarbete utnyttja och verka för paradigmskifte genom digitalisering.

Mål 2030 för medlemsföretagen

 • Medlemsföretagen ska vara föregångare inom cirkulär ekonomi och utveckling/implementering av cirkulära affärsmodeller med ökad kundnytta.
 • Medlemsföretagen ska endast nyttja träråvara som härrör från ansvarsfullt skogsbruk.
 • Medlemsföretagen ska präglas av industriella processer med slutna materialflöden och eliminering av spill och avfall. Medlemsföretagen ska vara fossilfria i sina egna produktionsenheter.
 • Medlemsföretagen ska fasa ut klassade kemiska ämnen och leverera giftfria produkter*
 • Medlemsföretagen ska till minst 70 procent utnyttja fossilfria transporter.
 • Medlemsföretagen ska implementera systematiskt arbetssätt för att säkra socialt ansvarstagande i alla produktionsled.

* Giftfria produkter enligt Sveriges Riksdag: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. 

Vision 2045

Senast år 2045 ska Sverige inte ha nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären och därefter uppnå negativa utsläpp. Detta är ett mycket ambitiöst mål som kommer att innebära omfattande förändringar i både konsumtions- och produktionsmönster i samhället. Med anledning av detta har TMF formulerat en vision för branschen till 2045:

 • cirkulära, återvinningsbara, separerbara produkter
 • giftfria produkter*
 • förnyelsebar energi (råvaruutvinning, produktion och transport)