NYHET - BYGGANDE

Byggmaterialbranschen, inklusive TMF, tar ställning för gemensam och säker hantering av produkt- och miljödata

I ett gemensamt ställningstagande sluter nu byggmaterialbranschens organisationer upp bakom det branschgemensamma, elektroniska formatet eBVD och för en samverkan kring en plattform med ett gemensamt system och standardiserat språk. Framöver blir det därmed möjligt att dela produkt- och miljödata som tillvaratar företagens kunskap. - För oss och för våra medlemmar är det av största vikt att hitta branschgemensamma verktyg, säger TMF:s vd David Johnsson.

30 juni 2020
trähus
Foto: träcentrum

Sedan 30 år tillbaka har byggmaterialföretagen registrerat sina produkters innehåll i branschens gemensamma Byggvarudeklaration, BVD. 2015 tog branschen ett samstämmigt beslut om att digitalisera innehållet för framtida behov och ett e för elektroniskt lades till framför BVD och blev eBVD. I ett gemensamt ställningstagande sluter nu byggmaterialbranschens organisationer upp bakom det branschgemensamma formatet eBVD och för samverkan kring en plattform.

- TMF företräder både byggande och byggmaterialtillverkande företag. För oss och för våra medlemmar är det av största vikt att hitta branschgemensamma verktyg för information om hållbarhet och produktinformation. I dag upplever många företag att systemen är svåröverblickbara och inte alltid vetenskapligt grundade. Det är också svårt att veta vilka som gäller när. Det är därför viktigt ur produktivitetshänseende och för en förstärkt konkurrenskraft och att den samlade byggsektorn kan enas kring gemensamma verktyg och bedömningssystem av digitala branschdata, säger TMF:s vd David Johnsson i en kommentar.

Produkt- och miljödata ska fortsatt fås i eBVD-formatet och via de möjligheter som eBVD-systemet erbjuder för att dela data: XML-fil, WEB-api etc. Informationen ska vara transparant samtidigt som innovationer skyddas och uppmuntras.

För att såväl hantering som urval av relevant data för fastighetsägare, byggherrar och entreprenörer ska bli riktig, är en öppen samverkan i branschen av största vikt.

Byggmaterialindustrierna rekommenderar byggmaterialföretagen att göra följande:

  • Fortsätta använda eBVD som innehållsdeklaration och dela informationen via de olika möjligheterna som finns via gränssnittet i eBVD-systemet.
  • Använda ett bedömningssystem som baserar bedömningarna på vetenskapliga och lagmässigt grundade kriterier och där företag har rådighet över sina produkt- och miljödata.
  • Se till att de offentliga inköparna följer lagen om offentlig upphandling där det går att ställa krav på ett specifikt miljöbedömningssystem, men enbart under förutsättning att kraven kan uppfyllas via ett annat motsvarande system.

Se bifogat ställningstagande samt läs hela pressmeddelandet från Byggmaterialindustrierna