Arbetsskador och tillbud

Målet med ett systematiskt, förebyggande arbetsmiljöarbete är att det inte ska inträffa några arbetsskador på arbetsplatsen. En viktig del av det förebyggande arbetet är att ta vara på erfarenheterna av tillbuden och lära sig av dem. Tillbuden tydliggör vilka risker som finns så att man kan åtgärda dem. Ibland inträffar dock ett arbetsolycksfall eller någon får en arbetssjukdom. Arbetsgivaren är då skyldig att anmäla dessa, utreda och åtgärda så att risken minskar att det händer igen.

Definitioner 

Arbetsskada

Personskada som uppkommit genom arbetsolycksfall, arbetssjukdom eller färdolycksfall 

Arbetsolycksfall

Personskadan har uppkommit i samband med en särskild händelse.  

Händelsen ska vara 

 • relativt kortvarig och 
 • oförutsedd 

Allvarligt arbetsolycksfall

Olycksfall i arbetet som föranlett svårare personskada eller dödsfall eller samtidigt drabbat flera personer. 

Exempel på skador som anses allvarliga: 

 • Skador som orsakar en fraktur på ett ben i kroppen. 
 • Skador som orsakar svår blödning eller skada på nerv, muskel eller sena. 
 • Skador på inre organ. 
 • Skador som innebär andra eller tredje gradens brännskada eller annan brännskada som omfattar mer än 5% av kroppsytan. Kylskada jämställs med brännskada.       

Arbetssjukdom

Skadlig inverkan i arbetet. Exempel på skadliga faktorer som kan leda till arbetssjukdom är: 

 • tungt eller ensidigt arbete
 • vibrationer eller skakningar
 • buller
 • kemikalier 
 • psykiskt påfrestande arbetsförhållanden 

Färdolycksfall   

Personskadan har uppkommit under direkt färd, till eller från arbetet       

Tillbud

Oönskad händelse som med marginalerna på fel sida kunde ha orsakat arbetsolycksfall med personskada. 

Allvarligt tillbud:  

Oönskad händelse som kunde ha orsakat allvarligt arbetsolycksfall.    

Anmälan 

Nedan följer en tabell som redogör för till vem som anmälan ska göras.
Både anmälan till Försäkringskassan och till Arbetsmiljöverket kan göras på denna länk:
 

Anmäl allvarliga olyckor, allvarliga tillbud eller arbetsskador - Arbetsmiljöverket (anmalarbetsskada.se) 

Observera att anmälan till Arbetsmiljöverket ska göras utan dröjsmål, vilket betyder att det helst ska ske samma dag. 

  Anmälan till Försäkringskassan Anmälan till Arbetsmiljöverket  Intern rapport
Arbetsolycksfall x   x
Allvarligt arbetsolycksfall x x x
Arbetssjukdom x   x
Färdolycksfall  x   x
Tillbud     x
Allvarligt tillbud   x x

 

Utredning 

Arbetsgivaren är skyldig att utreda orsaker till alla olycksfall, arbetssjukdomar och tillbud i arbetet. Vissa förebyggande åtgärder måste genomföras omedelbart. Andra kan kanske vänta, men ska tas upp i en skriftlig handlingsplan. Där ska det framgå när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ansvarar för vad. Det som står i handlingsplanen ska genomföras så snart det är praktiskt möjligt. 

Länkar

Arbetsskada (prevent.se) 

Arbetsskadeförsäkring – läs mer och anmäl - Afa Försäkring (afaforsakring.se) 

Arbetsskadeguiden - Arbetsskadeguiden 

 

För mer information

Har du frågor om arbetsskador eller annat inom arbetsmiljö, säkerhet och hälsa; kontakta: 

Åsa Samuelsson
Åsa Samuelsson
Rådgivare - arbetsmiljö och hälsa