Kemiska arbetsmiljörisker

I de allra flesta verksamheter finns någon typ av kemiska riskkällor. Syftet med reglerna om kemiska arbetsmiljörisker är att förebygga ohälsa och olycksfall.

Börja med att identifiera vilka kemikalier och kemiska risker som finns i er verksamhet. Kemiska riskkällor är mer än faran som kan finnas med en enskild kemikalie, en kemisk riskkälla kan exempelvis vara; bilavgaser; hett vatten (temp över 60 grader), undanträngande av syre, bildande av farliga gaser i produktionsprocessen. 

Bedöm risken 

Utgå ifrån hur just ni arbetar, eller använder och hanterar kemikalien. Ta hjälp av de uppgifter som finns kring kemikalien eller den kemiska riskkällan, läs säkerhetsdatablad och märkning på behållare, finns någon exponerings-/luftmätning. Ta reda på om det finns några särskilda regler, exempelvis hygieniskt gränsvärde, krav på medicinska kontroller eller krav på arbetstillstånd. Cirka 400 ämnen har ett hygieniskt gränsvärde. Medicinska kontroller gäller för t ex allergiframkallande ämnen (härdplaster), bly, asbest och kvarts. Arbetstillstånd krävs för arbete i slutna utrymmen om brand- eller explosionsrisk förekommer och vid heta arbeten.  

Vidta åtgärder 

Tänk igenom om ni behöver vidta några åtgärder för att få en säker hantering. Börja med att fundera på om kemikalien verkligen behövs eller om ni kan byta ut den till någon mindre farlig, kanske genom att byta arbetsmetod. Följ sedan stegen i bilden nedåt för att komma fram till på vilken nivå ni lämpligast hittar åtgärder. I sista hand, när övriga steg i åtgärdstrappan utrönts, får åtgärder genom användning av personlig skyddsutrustning vidtas för att skydda individen. 

  1. Byte av metod/produkt 
  2. Inkapsling/ventilation 
  3. Öka avståndet, automatisering 
  4. Utföra arbetet på annan tid 
  5. Personlig skyddsutrustning  

Förteckning och dokumentation 

Ni ska ha en förteckning över verksamhetens kemiska riskkällor, vilket kan vara både specifika kemiska produkter men även ämnen med farliga kemiska egenskaper, exempelvis brand, bortträngande av syre, damm och avgaser. Förteckningen ska innehålla; vilken kemisk riskkälla som avses, typ av farlighet, var den förvaras och förekommer, om hygieniskt gränsvärde finns och om det finns andra särskilda regler för riskkällan.  

För kemiska produkter ska säkerhetsdatablad finnas tillgängliga, säkerhetsdatablad skall leverantören skicka med i första leveransen av en kemikalie. Tänk på att det ska vara enkelt att få med sig säkerhetsdatabladet till läkaren ifall någon exponerats för kemikalien. 

Även den riskbedömning och handlingsplan som beskrivs ovan ska alltid vara skriftlig. 

Längre ner hittar du en digital mall för att kunna göra en samlad förteckning, riskbedömning och handlingsplan. Här finns också ett exempel för enbart en förteckning.  

Information och instruktion

De som arbetar med kemikalien eller med en kemisk riskkälla ska av arbetsgivaren få information om riskerna och hur man bäst skyddar sig. Om det föreligger stora risker ska skriftliga instruktioner upprättas. Tänk på att behållare och rörledningar ska vara uppmärkta och att eventuellt spill och avfall även ska kunna hanteras på ett säkert sätt. Tänk även på att ha med den här typen av information när nya medarbetare introduceras på arbetsplatsen.  

 

Stöd i arbetet med kemiska risker 

Verktyg

På Prevents webbplats finns ett verktyg, KemiGuiden, med fördjupning inom kemiska risker. 

Mall

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Låst material. Logga in för att få tillgång till materialet.

Läs mer om arbetsmiljö