CE-märkning av möbler

Valbo Trä investerar 20 miljoner i Edsbyn
Foto: Vallbo Trä

Det finns inget generellt krav på CE-märkning av möbler men möbler som innehåller motorer och andra elektriska installationer ska dock CE-märkas enligt Maskindirektivet eller Lågspänningsdirektivet.

Exempel på möbler som faller under dessa direktiv är höj- och sänkbara skrivbord, andra med motorer justerbara möbler och konferensbord med elektriska installationer monterade av möbelproducenten.

Genom CE-märkningen intygar tillverkaren att produkten överensstämmer med de lagstadgade kraven på säkerhet, hälsa och miljö, men även andra produktegenskaper. Tillverkaren ansvarar också för att produkten som är avsedd att släppas ut på EU-marknaden har konstruerats, tillverkats och kontrollerats enligt regelverket.

För de flesta produkter räcker det att tillverkaren själv säkerställer att produkten uppfyller alla krav, men för vissa produkter som anses särskilt riskfyllda krävs att tillverkaren ska låta ett oberoende tredjepartsorgan, så kallade anmält organ, kontrollera produkten.

Aktuella myndigheter för tillsyn av direktiven

Den som sätter produkten på marknaden märker produkten. Elsäkerhetsverket är den myndighet som har tillsyn enligt Lågspänningsdirektivet medan Arbetsmiljöverket sköter tillsynen för Maskindirektivet. Dessa myndigheter tillhandahåller även information kring CE-märkning enligt de olika direktiven. Möbler som kan anses användas i behandlande syfte inom vården kan omfattas av det Medicintekniska direktivet.

Vid sidan av CE-märkning ska tillverkaren också upprätta teknisk dokumentation för produkten i fråga samt utfärda en EU-försäkran om överensstämmelse. Den CE-märkta produkten ska också åtföljas av en bruksanvisning på ett officiellt EU-språk som innehåller all väsentlig information för att produkten ska kunna användas för avsett ändamål på ett säkert sätt. Vid leverans till slutkund ska produkten åtföljas av en bruksanvisning på mottagarlandets språk.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in