NYHET - NÄRINGSPOLITIK, EKONOMI & KONJUNKTUR

"Som väntat uteblev påskägget från Riksbanken"

Oförändrad styrränta ger viss förhoppning inför sommaren. TMF:s Simon Imner om dagens räntebesked och den senaste tidens bygg- och konjunktursiffror i TMF:s nya Bygg- och bostadslägesrapport.

27 mars 2024
Simon Imner
Foto: Juliana Fälldin

I takt med att våren gör sig påmind går vi mot ljusare tider - så även ekonomiskt. Riksbankens räntebesked innebar visserligen en oförändrad styrränta, men med en förhoppning om en sänkning framåt sommaren. Detta innebär dock inte att stämningsläget på bostadsmarknaden ljusnar. Tyvärr ser det fortsatt mörkt ut på den fronten.

- Som väntat uteblev påskägget från Riksbanken. Men i och med dagens räntebesked ökar förväntningarna på en sänkt styrränta framåt maj eller juni. Det är vad både hushåll och bostadsbyggare behöver mer än något annat just nu, säger TMF:s näringspolitiske expert Simon Imner.

Trots den uteblivna räntesänkningen i mars finns det ljuspunkter att se fram emot framöver. Konjunkturinstitutet spår att styrräntan kommer sänkas i fyra steg under året, från dagens 4 procent ner till 3 procent. De bedömer även att konjunkturen bottnar i år och att återhämtningen påbörjas under 2025. Om vi inte är över krönet så är vi i vart fall väldigt nära nu, tycks andemeningen vara.

Att vi har flera tuffa år i ryggen märks tydligt om man tittar på stämningsläget i ekonomin bland hushåll och byggföretagen. Visserligen redovisar hushållen en något mer positiv syn på ekonomin i mars jämfört med tidigare under året, och en särskilt stor tilltro till landets ekonomiska utveckling kommande år. För husbyggarna låg konfidensnivån kvar på en liknande nivå, troligtvis beroende på små orderstockar sett till den närmaste framtiden.

- Svallvågorna tilltar från fjolårets ras i bostadsbyggandet och byggkrisen fördjupas för varje dag som går. Vi ser intentioner från regeringen om att de tar situationen på allvar, jag syftar då på beskedet i förra veckan om en nationell utredning om statlig avyttran av mark. Men beskedet om styrräntan är det enskilt viktigaste för att motverka kompetensflykt inom industrin och samtidigt öka byggandet, säger Simon Imner.

Häromveckan släpptes årets första Trähusbarometer från TMF, som innehöll prognosen för 2024. Det beräknas påbörjas cirka 4 500 småhus under året. Visserligen en uppskruvning av höstens prognos på 4 000, men en fortsatt låg siffra. Däremot markerar det ett trendbrott, och förhoppningen är att vi efter ett par år av nedåtgående siffror bevittnar en utplaning. Möjligtvis en indikation på kommande räntesänkningar och att orderingångarna bottnat.

  Januari 2024 Februari 2024 Mars 2024
Styrränta 4,0 4,0 4,0
Inflation, KPIF 3,3 2,5 *
Inflation, KPI 5,4 4,5 *
Konfidens Hushåll 82,9 83,0 87,5
Konfidens Bygg och anläggning 91,4 94,7 92,6

TMF:s Bostads- och bygglägesbild baseras på siffrorna som redovisas ovan och är tänkt att vara en kommentar på det ekonomiska läget med ett särskilt branschperspektiv och bostadsbyggarfokus. Nyckeltalen som valts ut är särskilt relevanta i och med dess stora inverkan på bostadsmarknaden ur ett hushållsperspektiv såväl som ett företagsperspektiv. Konsumentprisindex, KPI, beräknas av SCB och visar hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för den privata inhemska konsumtionen. KPI är det index som åsyftas när man pratar om inflationen. Konsumentprisindex med fast ränta, KPIF, är ett mått på inflationen som exkluderar effekten av förändrade räntesatser. KPIF är en målvariabel Riksbanken använder när de beslutar om styrräntans nivå. Konjunkturinstitutets konfidensindikatorer sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi respektive svensk ekonomi, samt situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor. 

Därför gör TMF detta
Tuffa tider kräver extra insatser

Som ett led i utvecklingen av opinionsbildningsarbetet lanserar TMF en ny sammanställning av relevanta bostadsindikatorer som publiceras i samband med Riksbankens räntebesked. Utgångspunkten är ett antal prognoser och nyckeltal som utgör underlag för en analys av läget för bostadsbyggandet här och nu. 

- Vi har redan idag ett brett utbud av både medlemsstatistik och prognoser, men givet hur bostadsmarknaden utvecklats ser vi också ett behov av att regelbundet bistå våra medlemmar, men även andra intressenter, med en regelbunden analys utifrån andra aktörers sammanställningar, säger Alexandra Hernadi, kommunikationschef.