NYHET

TMF om föreslagna elstödet: Sänkt elskatt ett mer långsiktigt alternativ

Elstöd är ett högaktuellt ämne i dagarna och fr o m den 6 mars har elintensiva företag kunnat ansöka om stöd hos Energimyndigheten. Trä- och Möbelföretagen (TMF) har också lämnat sin syn på hur elstödet ska utformas framöver – sänkt elskatt förordas.

8 mars 2023
MP-58160238-electricity-meter-and-pylons-with-cables-3d-illustration.jpg
Foto: Mostphotos

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2023 att ett elstöd, finansierat av intäkter från överbelastning i elnätet, så kallade flaskhalsintäkter, hos Svenska Kraftnät ska återföras till elkonsumenter. Industrin, däribland TMF, har varit kritisk till den utdragna processen och har nu lämnat sitt yttrande på remissen:

- Även om det har varit förseningar och kompletteringar i ärendet, är det välkommet att företagen äntligen får besked. Vi på TMF är dock av uppfattningen att en sänkning av energiskatten på el är en mer långsiktigt hållbar åtgärd för företagen, säger Simon Imner, näringspolitisk expert på TMF.

När det gäller övriga synpunkter ser TMF positivt på att det sker en återbetalning till de företag som har betalat in avgifterna, i den mån avgifterna inte används för att bygga bort flaskhalsarna. Med tanke på att återbetalningen fördelas mellan hushåll och företag anser TMF att utgångspunkten bör vara att återbetalningen sker i proportion till andelen av den förbrukning som ligger till grund för kapacitetsavgifterna.

TMF är dock oroliga över konkurrensaspekten och tycker det är beklagligt att EU:s statsstödsregler sätter ett generellt tak för återbetalningen på motsvarande 2 miljoner euro, vilket i Sverige begränsas till 20 miljoner kronor. Begränsningen innebär att företag som ingår i en koncern har ett tak för koncernbolagen som helhet på totalt 20 miljoner kronor, vilket leder till att dessa företag når upp till takbeloppet betydligt fortare än konkurrerande fristående företag.

- Vi ser det som problematiskt att förslaget riskerar att bidra till snedvridningar i konkurrensen, och hade med fördel tagit del av resonemang kring alternativa lösningar, utvecklar Simon Imner.

Ladda ner och läs TMF:s remissyttrande till ”Förslag till förordning om elstöd till företag” (Klimat- och Näringslivsdepartementet) nedan.

Ansökan om stöd föreslås kunna göras tidigast den 30 maj 2023 och ska ha kommit in till Skatteverket senast den 25 september 2023.
Stödet utgår baserat på de uttagspunkter som företaget som är elslutkund innehar.
För rätt till stöd behöver bland annat:

  • uttagspunkten finnas i något av de två sydligaste elområdena (område 3 och 4),
  • el ha tagits ut för förbrukning i uttagspunkten någon gång under oktober 2021 - september 2022.

Trä- och möbelindustrin har drabbats hårt av höga elpriser och 84 procent av TMF:s medlemsföretag har sin huvudsakliga verksamhet placerad inom elområde 3 och 4.

Sedan den här veckan, den 6 mars, har elintensiva företag kunnat göra ansökan om stöd hos Energimyndigheten – ett stöd som är avsett för företag som använder extra mycket el, på grund av verksamhetens karaktär, och som kan sökas fram till mitten av april (för perioden oktober-december 2022).