AD-dom 2017 nr 44 - Interimistiskt förbud för en säljare att ingå anställning hos en konkurrent

Vad innebär nya LAS och huvudavtalet för dig som arbetsgivare?
Foto: Mostphotos

Rockwool AB är ett bolag som producerar och handlar med isoleringsprodukter. När en säljare sade upp sig och meddelade att han accepterat anställning hos bolagets huvudkonkurrent åberopade Rockwool en konkurrensklausul som fanns inskriven i säljarens anställningsavtal. Bolaget anförde att mannen under ett års tid var förhindrad att ta anställning hos den konkurrerande arbetsgivaren. Säljaren tog ändå anställning hos konkurrenten.

Rockwool väckte då talan mot säljaren i tingsrätten och yrkade att tingsrätten skulle förbjuda säljaren, vid vite om 1 000 0000 kr, att under ett års tid ingå i konkurrerande verksamhet. Tingsrätten avslog Rockwools ansökan. Rockwool överklagade då till arbetsdomstolen.

Enligt Arbetsdomstolen stod det klart att det rörde sig om en specialiserad säljare mot takentreprenörer som haft tillgång till företagshemligheter. Vidare stod det klart att Rockwool hade ett berättigat intresse av att skydda sina företagshemligheter och att säljaren måste ha förstått att klausulen tog sikte på anställning hos arbetsgivare som direkt konkurrerar med bolaget. Med beaktande av kompensationen till mannen om 80 % av lönen framstod bindningstiden på ett år som rimlig och Arbetsdomstolen fann att förutsättningarna för att förordna om interimistiskt förbud vid vite om 500 000 kr var uppfyllda.

TMF:s kommentar:

Rättsfallet är av intresse eftersom det klargör frågan om en arbetsgivare kan uppställa konkurrensklausuler mot säljare och i sådant fall hur länge dessa kan upprätthållas. Domen ger stöd för att det går att upprätthålla en konkurrensklausul om bindningstiden inte är alltför lång och om arbetsgivaren ger ut kompensation under bindningstiden. Domen ger dock inte stöd för att det går att upprätthålla konkurrensklausuler mot alla säljare (t.ex. innesäljare). Det krävs att säljaren har sådana kunskaper om företagshemligheter (produktionskostnader, prissättning och avtalsvillkor) att en anställning hos en konkurrent innebär en sabotagerisk.

Det är även intressant att konstatera att Arbetsdomstolen uttalar att det räcker med att anställningen hos en konkurrent utgör en sabotagerisk, arbetsgivaren behöver således inte bevisa att arbetstagaren faktiskt har tagit med sig företagshemligheter eller att arbetsgivaren faktiskt har lidit eller kommer att lida skada.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in