AD-dom 2017 nr 51 - Diskrimering pga funktionsnedsättning?

Bok
Foto: Mostphotos

Södertörns högskola annonserade efter en lektor i offentlig rätt. En man, som är döv, sökte anställningen, var på intervju och fick hålla en provföreläsning på svenskt teckenspråk som översattes till talspråk. Mannen bedömdes vara den mest kvalificerade av de sökande men eftersom de åtgärder, främst tolktjänster, som krävdes för att mannen skulle kunna arbeta som lektor skulle bli alltför kostsamma beslutade högskolan att avbryta tillsättningen av lektoratet. Högskolans utredning visade att den årliga kostnaden för att anlita tolktjänster åt mannen i vart fall skulle uppgå till 520 000 kr.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) väckte talan mot staten och gjorde gällande att mannen blivit diskriminerad pga. sin funktionsnedsättning. Södertörns högskola bestred DO:s yrkanden.

AD konstaterade att högskolan hade gjort en grundlig och saklig bedömning av vilka åtgärder som skulle krävas. Det är inte fråga om en engångskostnad och de åtgärderna som Södertörns högskola skulle vara tvungen att vidta skulle inte komma andra arbetstagare med funktionsnedsättning till godo. Enligt Arbetsdomstolen finns det inte lagstöd för att det skulle vara skäligt att en arbetsgivare ska svara för åtgärder för tillgänglighet till en årlig kostnad i den aktuella storleksordningen. Mot bakgrund av detta fann AD att högskolan inte har diskriminerat mannen när anställningsförfarandet avbröts.

TMF:s kommentar
Det är viktigt att arbetsgivaren i dylika situationer gör en seriös undersökning av vilka åtgärder som krävs för att den funktionshindrade ska komma i en jämförbar situation med en person utan denna funktionsnedsättning. I detta fall hade högskolan gjort en sådan undersökning som bl.a. visade vilka arbetsmoment som i praktiken krävde tolkstöd, omfattningen av det totala tolkstödet som krävdes, undersökt prisnivåer på tolktjänster, om det fanns möjlighet att få statligt stöd (vilket det delvis fanns) och en slutlig kostnadsberäknat av det hela. Utan denna undersökning hade Högskolan sannolikt fått det svårare i domstol.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in