Reformagendan tydliggör den samlade industrins gemensamma prioriteringar av vilka reformer som behövs för att göra Sverige till en av de främsta industrinationerna i världen – med en modern, hållbar och konkurrenskraftig industri.

Reformagendan bygger på visionen att Sverige senast år 2025 ska rankas som ett av världens fem mest konkurrens-kraftiga länder i World Economic Forum Global Competitiveness Index. Reformagendan visar hur svensk industri – med rätt förutsättningar – kan få fart på tillväxten i Sverige och skapa värden till gagn för hela samhället.

pdf 2MB
RAPPORT- Industrins Rfeformagenda - Så får vi fart på tillväxten
12 reformområden - som hänger ihop
1
Effektivisera miljötillståndsprocessen
Ändra miljöbalkens processuellaregler för att förtydliga vilka olika roller som sökande, berörda myndigheter och domstolen har.
Låt domstolen få större ansvar för att utreda och leda pröv-ningen. De myndigheter som deltar ska fungera som expertstöd till domstolen och inte som motparter i en rättsprocess.
2
Minska regelbördan
Inför en princip med krav på kostnadseffektivitet vid regelutformning –nyttan måste överstiga kostnaden.
Genomför systematiska utvärderingar av regelverk samt vidta åtgärder för att öka kvalitén på konsekvensanalyser.
3
Möjliggör klimatomställningen
Använd branschernas omställningsarbete och de politiska förslagen i klimat-färdplanerna som utgångs-punkt i arbetet med att nå Sveriges klimatmål.
Fokusera klimatpolitiken på att skapa förutsättningar för omställningen istället för att styra eller tvinga fram utsläppsminskningar.
4
Riv hindren för den cirkulära ekonomin
Sverige bör ta initiativ till en förändring och modernisering av EU:s avfallsdefinition.
Förändra avfallslagstiftningen och dess tillämpning så att resurseffektivitet och cirkulära flöden stimuleras.
5
Säkra framtidens elförsörjning
Anta en ny energipolitisk överenskommelse som tar sikte på de långsiktiga behoven i elsystemet.
Skapa förutsättningar för att kostnadseffektivt möta behoven på minst 200 TWh.
6
Underhåll och investera i transportinfrastrukturen
Genomför åtgärderna i regeringens nationella godstransportstrategi.
Utgå i kommande nationell plan för infrastruktur från industrins behov.
7
Ta täten i digitaliseringen
Slå fast som politiskt mål att Sverige fortsatt ska tillhöra de ledande länderna inom digitalisering.
Ta fram ett nationellt digitaliseringsprogram med industriellt fokus finansierat genom offentliga och privata medel i syfte att förbättra kompetens, tillämpningar och forskning kring digitalisering.
8
Stärk industrins kompetensförsörjning
Möjliggör livslångt lärande genom bland annat en moduliseringav lärosätens kursutbud.
Resurstilldelningen till högskolan behöver långsiktigt förändras i syfte att ge lärosätena bättre ekonomiska förutsättningar att möta behovet av livslångt lärande.
9
Modernisera arbetsmarknaden
Värna den svenska partsmodelleni samband med lagstiftning och slå särskilt vakt om den svenska modellen och subsidiaritetsprincipen i samband med lagstiftning inom EU.
Modernisera arbetsrätten för att säkerställa företagens behov av flexibilitet. Reform-era ledighetslagstiftning så att antalet arbetade timmar ökar.
10
Satsa mer på FoU
Sätt som nationellt mål att Sveriges samlade investeringar i forskning och utvecklingska öka med 1 % av BNP till senast år 2030. Målet motsvarar ökade investeringar på runt 50 miljarder kronor årligen.
Förstärk avdraget för FoU-satsningar.
11
Förbättra villkoren för startups
Utveckla och stärk systemet med samverkansplattformar, Science Parks samt inkubatorer.
Säkerställ strategisk och långsiktig styrning av det offentliga stödsystemet för främjande av entreprenörskap och innovation.
12
Försvara den öppna ekonomin och den inre marknaden
Sverige bör verka för att EU genomför en samlad analys av hur coronakrisenpåverkade den inre marknadens funk-tionssätt. På basis av denna analys bör regeringen initiera reformer som stärker skyddet för de fria rörligheterna.
Återställ och utveckla EU:s fria rörlighet.
INDUSTRINS REFORMAGENDA: Industrin har kavlat upp ärmarna!

Lanseringen av Industrins Reformagenda den 25 november var bara startskottet. Nu fortsätter arbetet med att tydliggöra vilka åtgärder som krävs för att få fart på tillväxten. Hör och se TMF:s vd David Johnsson utveckla resonemanget.

INDUSTRINS REFORMAGENDA - lanseringen

Den 25 november presenterade 14 organisationer, som företräder den samlade svenska industrin, en reformagenda för hur Sverige ska öka sin konkurrenskraft. Det skedde digitalt från Fotografiska Museet i Stockholm och dess första exemplar överlämnades till näringsminister Ibrahim Baylan. Förslaget kommenterades av bland andra Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna, Marie Nilsson, ordförande IF Metall, Leif Johansson, styrelseordförande AstraZeneca och Annika Winsth, chefsekonom Nordea.

INDUSTRINS REFORMAGENDA - presentation

Industrin är motorn i svensk ekonomi. Nu vill vi tydliggöra vilka åtgärder som krävs för att få fart på tillväxten och skapa värden som gynnar hela samhället.