"TMF:s guide har initialt inspirerat och väglett oss i arbetet med Agenda 2030"

skog
Foto: shutterstock

- Hans Svennson Kvalitets- och Miljöchef, Svedbergs

TMF:s guide har initialt inspirerat och väglett oss i arbetet med Agenda 2030. I samband med framtagningen av vår hållbarhetsstrategi genomfördes en utbildning och workshop i Agenda 2030 för Svedbergs ledning i samverkan med TMF. Med detta material som bas har vi utvecklat ett internt utbildningsmaterial i Agenda 2030 och hållbarhet.


Vårt mål är att samtliga medarbetare skall genomgå vår interna hållbarhetsutbildning. Detta för att alla skall förstå den "röda tråden", dvs. hur allt hänger ihop, från strategi till den operativa verksamheten och hur var en kan bidra till att förverkliga strategi och vision. Genom att prioritera hållbarhetsarbetet tar vi ansvar i en viktig samhällsfråga samtidigt som vi bygger en långsiktigt lönsam verksamhet.

Svedbergs Groups hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030, FN:s Global Compact, lagar och förordningar samt koncernens uppförandekod. Tillsammans utgör det fundamentet för hur organisationen ska bedriva verksamheten på ett etiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Sju av de globala målen är särskilt relevanta för vår verksamhet och våra fokusområden.

 • Mål 3: God hälsa och välbefinnande
 • Mål 5: Jämställdhet
 • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
 • Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Svedbergs Group har identifierat fem fokusområden i verksamheten med särskild prioritet avseende hållbarhetssatsningar. De sätter en tydlig riktning för arbetet framåt och ökar möjligheten att göra skillnad. 

 • Minska våra produkters miljöpåverkan. 
 • Minska utsläpp av växthusgaser
 • Resurseffektivitet
 • Trä från hållbart och uthålligt skogsbruk
 • Ansvarstagande verksamhet

Till fokusområdena har vi knutit ett antal stödjande mål beträffande;

 • Frisknärvaro
 • Miljöpåverkan från transporter
 • Andel förnyelsebar energi
 • Miljöcertifierad träråvara
 • Uppförandekod leverantör och avfall

Genom att prioritera hållbarhetsarbetet tar vi ansvar i en viktig samhällsfråga samtidigt som vi bygger en långsiktigt lönsam verksamhet.