Cirkulära produkter och affärsmodeller: För hållbar konsumtion och produktion

cirkulära produkter
Foto: TMF

För företagen är hållbar konsumtion och produktion helt centralt. Målet har kopplingar till hela värdekedjan – från design, utveckling, produktion till användningsfas och återtillverkning eller återbruk. Att utveckla och implementera nya innovativa tekniker för att främja cirkulära affärsmodeller utgör ett konkret verktyg för att arbeta med målet.

Inom ramen för detta ligger även att fasa ut användningen av klassade kemiska ämnen vilket dels minskar spridning av dessa i miljön, dels underlättar cirkulära flöden. Det handlar även om att kontinuerligt uppgradera produktionsprocesser så att materialflöden blir alltmer slutna och avfall förebyggs, minskas och successivt kan återvinnas i högre grad.

Dessutom bör företag tillse att råvaror och insatsvaror härrör från källor som är legala, att spårbarheten är möjlig att garantera och att råvaror har tagits från miljöer där en hållbar förvaltning och effektivt nyttjande av naturresurser säkras. Vidare bör företagen, i så stor utsträckning som möjligt, nyttja förnyelsebara och/eller återvinningsbara råvaror. Företagen har även möjligheter att påverka genom att producera produkter som kan konsumeras hållbart och som kan bidra till att stödja konsumenter att aktivt agera mer hållbart; det ska vara "lätt att göra rätt". I synnerhet gäller detta att det ska vara enkelt för kunden att låta produkten bli ny insatsvara i återtillverkning snarare än att brännas eller deponeras