Läs mer och ladda ned medlemsguiden

Elitfönste
Foto: Elitfönster

”TMF:s MEDLEMSGUIDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING” är tänkt att utgöra en hjälp för er som medlemsföretag att formulera mål och strategier samt att fastställa handlingsplaner för att arbeta med och kommunicera utvalda globala mål enligt Agenda 2030.

  • Guiden inleds med en kortfattad sammanfattning där TMF:s syn på branschens hållbarhetsarbete redovisas.
  • Därefter följer fördjupande texter där läsaren kan hämta fakta och inspiration för sitt företagsspecifika arbete. De teoretiska delarna underbyggs av källhänvisningar för att användaren av guiden ska kunna känna sig trygg i att det som framförs är vederhäftigt.
  • Guiden redovisar sex hållbarhetsutmaningar som TMF har identifierat där trä- och möbelindustrin har ett särskilt ansvar att kunna påverka. Dessa utmaningar beskrivs ingående och ligger till grund för vilka hållbarhetsmål som kan anses vara viktiga att arbeta vidare med.
  • Till hjälp för att välja vad du ska fokusera på och hur din organisation ska formulera sina egna hållbarhetsmål, finns Agenda 2030 som ett ramverk och en accepterad färdplan mot ett hållbart samhälle. I guiden beskrivs Agenda 2030 med syfte och bakgrund.
  • Vidare presenteras ett verktyg i fem steg kallat SDG-kompassen. Med hjälp av verktyget kan du på ett systematiskt sätt välja ut och prioritera hållbarhetsmål, sätta egna företagsmål och på ett strukturerat sätt implementera samt kommunicera hållbarhetsarbetet i enlighet med Agenda 2030.
  • TMF har tagit fram ett enkelt verktyg i MS Excel där alla Agenda 2030:s mål och delmål finns noterade och som med fördel kan användas tillsammans SDG-kompassen.
  • TMF har som branschorganisation tillämpat SDG-kompassen i en fullständig analys av Agenda 2030:s alla hållbarhetsmål och delmål. I detta arbete identifierades elva av agendans hållbarhetsmål som centrala eller betydande för trä- och möbelindustrin som helhet. Dessa beskrivs i guiden och för varje identifierat hållbarhetsmål ges förslag på aktiviteter där dels TMF som branschorganisation, dels branschens företag kan bidra till målens uppfyllnad.
  • Som en extra hjälp i att sätta egna företagsspecifika mål, har TMF formulerat förslag på ett antal mål som branschens företag kan anamma och jobba för att uppfylla till 2030. Målen utgår från de sex utmaningar som identifierats och harmoniserar med de globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 som identifierats som centrala eller betydande.