OBOS – jämställdhet som drivkraft

Fabrik
Foto: TMF

OBOS Sverige har i sitt hållbarhetsprogram bland annat tagit sig an mål 5 om jämställdhet och har ett långsiktigt internt mål om att ha 100 procent jämställdhet mellan män och kvinnor i chefspositioner. Vid utgången av 2020 var 26,1 procent av OBOS Sveriges medarbetare kvinnor (jämfört med 2018 års branschsnitt på 9,6 procent).

Andelen kvinnliga tjänstemän hade ökat från 37,7 procent till 40,6 procent mellan 2019 och 2020. Under samma period ökade dessutom andelen kvinnliga chefer inom OBOS Sverige från 24,5 procent till 25,4 procent. En branschgemensam utmaning är att få in fler kvinnor i produktionen. Utmaningen ligger bland annat i att färre ansökningar kommer in, vilket också resulterar i en lägre andel kvinnor. På OBOS Sverige var 12 procent av alla kollektivanställda kvinnor vid utgången av 2020.

Målet är att öka andelen kollektivanställda kvinnor till 20 procent fram till 2025. OBOS gör även satsningar på jämställdhet utanför den egna organisationen. 2018 blev OBOS titelsponsor till damallsvenskan, som i och med sponsorskapet bytte namn till OBOS Damallsvenskan. Samarbetet med Elitfotboll Dam sträcker sig fram till 2023, och innebär att OBOS går in med 40 miljoner kronor under den femårsperioden.

OBOS Sveriges VD Joakim Henriksson säger:

"En organisation mår bra av blandade grupper, det skapar utveckling och påverkar lönsamheten positivt. Därför är vi stolta över att ligga betydligt över branschsnittet i fördelningen mellan kvinnor och män. Att vi har lyckats öka andelen kvinnliga tjänstemän till en nivå som kan kallas jämställd är jag stolt över och det lägger en god grund för vårt kommande arbete att närma oss 50/50 även på chefsnivå. Genom vår satsning på jämställd idrott synliggör vi våra värderingar och ställningstagande i den här frågan från ett helt annat perspektiv, samtidigt som vi vet vilken otrolig samhällsnytta fotbollen bidrar till."