EUDR

Avskogning
Foto: TMF

Avskogningsförordningen, den så kallade EUDR-lagstiftningen, träder i kraft nästa år. Med höga krav på spårbarhet för alla som säljer produkter av trä har råvaran, oavsett var den kommer ifrån, stor påverkan på den träförädlande industrin. TMF har därför tagit fram en guide med frågor och svar för att förbereda företagen på vad som gäller med tillhörande checklista för att komma igång.

Frågor och svar om EUDR
 • Bakgrund till förslaget

  Skogar tillhandahåller en stor mängd miljömässiga, ekonomiska och sociala nyttigheter som timmer och andra typer av skogsprodukter och miljötjänster som är nödvändiga för människan, eftersom de är hem för merparten av den landlevande biologiska mångfalden. De upprätthåller ekosystemfunktioner, bidrar till att skydda klimatsystemet, ger ren luft och spelar en viktig roll för rening av vatten och mark och för vattenhållningsförmågan samt vattenbindningsförmågan. Stora skogsområden fungerar som en fuktkälla och bidrar till att förhindra ökenspridning i kontinentalregioner. Skogar ger även uppehälle och inkomster för omkring en tredjedel av världens befolkning, och skogsförstörelse får allvarliga konsekvenser för försörjningsmöjligheterna för de mest utsatta människorna, inklusive urfolk och lokalsamhällen, som är mycket beroende av skogens ekosystem. Avskogning och skogsförstörelse minskar dessutom viktiga kolsänkor. Avskogning och skogsförstörelse leder också till ökad sannolikhet för kontakt mellan vilda djur, produktionsdjur och människor, vilket också ökar risken för att nya sjukdomar sprids och riskerna för nya epidemier och pandemier.

  Avskogning är främst ett problem i länder i Sydostasien, Afrika och Sydamerika. I EU har skogsområdet ökat med nästan 10 procent under de senaste tre decennierna. Skogsprodukter och hållbart skogsbruk spelar en avgörande roll för att uppnå målen inom den europeiska gröna given att omvandla EU till ett rättvist och välmående samhälle, med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi.

  De svenska skogarna är en del av den boreala skogsregionen, som representerar 30 procent av den globala skogsytan, är världens största kolsänka på land. I Sverige täcker skogar 70% av landet, och såväl skogsvolymen som tillväxten har fördubblats under de senaste hundra åren. Denna ökning motsvarar 2 miljarder ton CO2, vilket motsvarar hälften av EU:s totala utsläpp vid dagens nivå. Under samma tid har vi avverkat fyra gånger så mycket trä från skogarna, vilket lett till förnybara produkter, energi och ökat välstånd.

 • Vad är EUDR?

  Den 29 juni 2023 antogs den nya avskogningsförordningen och trädde i kraft, förkortad EUDR och även kallad EU Deforestation Regulation.

  Europaparlamentets och Rådets förordning 2023/1115 om tillhandahållande på unionsmarknaden och export från unionen av vissa råvaror och produkter som är förknippade med avskogning och skogsförstörelse.

  Avskogningsförordningen har därmed ersatt EU:s timmerförordning. De huvudsakliga bestämmelserna i avskogningsförordningen kommer att tillämpas från och med 30 december 2025, i och med att timmerförordningen upphör att gälla. Detta initiativ syftar till att minimera konsumtionen av produkter som kommer från leveranskedjor förknippade med avskogning eller försämring av skogen. Syftet är också att öka EU:s efterfrågan på och handel med lagliga och avskogningsfria varor och produkter. Kommissionen menar att över 90 procent av den avskogning som sker till följd av EU:s konsumtion orsakas av expansionen av jordbruksmark för att producera framför allt palmolja, soja, kaffe och nötkött.  

   

  Kommissionen har formulerat ett antal övergripande mål med EUDR :

  • Undvika att EU:s konsumtion bidrar till avskogning och skogsförstörelse i EU och globalt.
  • Minska utsläppen av växthusgaser orsakade av EU:s konsumtion av relevanta produkter med minst 32 miljoner ton per år.
  • Ingripa mot avskogning och skogsförstörelse till följd av expansion av jordbruk för att producera råvaror som omfattas av EUDR.

  Avskogningsförordningen syftar till att EU ska minimera sin påverkan på skogsförstörelse, degradering av skogsmark, förlust av biologisk mångfald samt utsläpp av växthusgaser. Förordningen berör företag som importerar till EU (placerar på marknaden), exporterar ut ur EU eller handlar med inom EU (tillgängliggör för distribution el konsumtion) de produkter som omfattas. Förordningen innebär att näringsidkare ska utföra aktsamhetskontroller (due dilligence), samla in geolokaliseringsdata och på olika sätt visa hur riskerna för avskogning eller skogsförstörelse minimeras. Alla företag i värdekedjan måste också säkra att de nämnda insatsvaror man använder sig av har giltiga intyg om tillbörlig aktsamhet från leverantören.

  Med avskogning menas omvandling av skog till jordbruksmark. Med skogsförstörelse menas omvandling av urskog eller naturligt föryngrad skog till skogsplantage eller annan träd- och buskmark samt omvandling av urskog till planterad skog.

  Merparten av den brukade skogen i Sverige räknas som planterad skog eller självföryngrad skog. Planterad skog har längre omloppstider och mer variation än plantageskogsbruk som har ett mer intensivt brukande med raka träd i raka rader. Planterad skog omfattas inte av några begränsningar i avskogningsförordningen, men det är förbjudet att omvandla urskog till planterad skog. Det pågår processer för att precisera definitionen av urskog i en svensk kontext. En mer precis definition av plantage har diskuterats i den svenska utredningen, men det är oklart hur en sådan ska fastställas.

  Skogsstyrelsen har utsetts till behörig myndighet och ansvarar för tillsynen av förordningen i Sverige. Skogsstyrelsen är idag ansvariga för EU:s Timmerförordning (EUTR) som kommer att upphävas och ersättas av EUDR.

  Den nya förordningens omfattning är mer omfattande jämfört med EUTR genom att även ta hänsyn till hållbarhet och inkludera angivna råvarorna nötkreatur, kakao, kaffe, palmolja, gummi, soja och trä.

  Enligt artikel 3 i förordningen får ovan råvaror eller produkter som tillverkas från dessa inte släppas ut eller tillhandhållas på marknaden eller exporteras om inte följande villkor är uppfyllda:

  • De är avskogningsfria.
  • De har producerats i enlighet med relevant lagstiftning i produktionslandet.
  • De omfattas av en förklaring om tillbörlig aktsamhet.

  Förordningen gäller endast produkter som anges i bilaga 1. Produkter som inte ingår i bilaga 1 omfattas inte av förordningens krav, även om de innehåller relevanta varor inom förordningens omfattning.

  För stora och medelstora företag samt för mindre företag etablerade år 2021 eller senare gäller bestämmelserna i förordningen från och med den 30 december 2024. För mindre företag som etablerats innan år 2021 gäller förordningen från och med den 30 juni 2025.

  För företag som använder träbaserade produkter i sin verksamhet gäller förordningen redan från och med den 30 december 2024 oavsett företagets storlek och när det etablerades, men hur förordningen ska tillämpas beror på när träråvaran producerades och när den omsattes första gången på EU:s inre marknad.

  Det kommer finnas en övergångsperiod för produkter som idag omfattas av timmerförordningen (EUTR). Du som verksamhetsutövare eller handlare behöver vara uppmärksam på följande datum:

  • Träprodukter som producerats före 29 juni 2023 omfattas av timmerförordningen (EUTR) till och med den 31 december 2027.
  • Träprodukter som producerats efter 29 juni 2023 omfattas från den 30 december 2024 av avskogningsförordningen (EUDR).
  • Den 1 januari 2028 gäller kraven i avskogningsförordningen (EUDR) alla produkter som omfattas av förordningen, oavsett när produkten producerades.
  • Produkter som omfattas av avskogningsförordningen (EUDR) får inte ha orsakat avskogning eller skogsförstörelse efter den 31 december 2020. Det innebär bland annat att en råvara som kommer från mark som avskogats efter 31 december 2020 inte får släppas på EU:s inre marknad efter den 30 december 2024.

  Det finns fortfarande osäkerheter om hur spårbarhets- och aktsamhetskontroller ska utföras, vilket kommer att klargöras av en av EU-kommissionen tillsatt arbetsgrupp. Ytterligare aspekter som rör behöriga nationella myndigheter och risk-klassificering av länder kommer att klargöras i medlemsstaternas tillämpning av förordningen. Svenska företag som placerar trä och träbaserade produkter på marknaden måste anpassa sig till denna nya förordning och uppfylla de lagstadgade kraven inom den tid som förordningen anger. Men det kommer dock inte att vara möjligt förrän de nödvändiga systemen för information och kontroll har införts av EU-kommissionen och medlemsstaterna.

 • Hur påverkar EUDR TMF:s medlemsföretag och vilka är de nya kraven?

  När ett TMF-företag köper en färdig produkt tillverkad i trä för att sälja vidare så är man handlare (trader). TMF-företaget åläggs då alla skyldigheter som en handlare har.

  När ett TMF-företag köper träråvara från en verksamhetsutövare (operator) så är man handlare (trader). MEN när man som handlare sedan tillverkar en produkt (tex en soffa, köksinredning etc) av träråvaran och säljer denna produkt så klassas man som verksamhetsutövare, eftersom den nytillverkade produkter ”placeras på marknaden”. TMF-företaget åläggs då alla skyldigheter som en verksamhetsutövare har.

  För träprodukter som omfattas av EUDR och med samma tullkoder som i EUTR börjar lagstiftningen gälla skarpt redan den 30 december 2024 oavsett storlek på företag (stora, medel, små, mikro).

  EUDR har i förhållande till EUTR utökats med ytterligare tullkoder med koppling till trä, och för dessa produkter gäller lagstiftningen från 30 juni 2025 för små och mikroföretag.

  Detta innebär att de flesta av TMF:s medlemsföretag måste implementera och följa EUDR redan från och med 31 december 2024 oavsett storlek på företag.

 • Skyldigheter för verksamhetsutövare enligt EUDR

  Verksamhetsutövare ska visa tillbörlig aktsamhet (due dilligience) innan de släpper ut relevanta produkter på marknaden, eller exporterar dem, för att visa att de relevanta produkterna uppfyller kraven i artikel 3 enligt:

  1. De är avskogningsfria.
  2. De har producerats i enlighet med relevant lagstiftning i produktionslandet.
  3. De omfattas av en förklaring om tillbörlig aktsamhet. i artikel 3.

  Verksamhetsutövare ska utveckla, implementera och upprätthålla ett system för tillbörlig aktsamhet (DDS) som inkluderar insamling av information, riskbedömning, riskhantering och rapportering samt regelbundet utvärdera och uppdatera DDS för att säkerställa att det är effektivt.

  SME behöver inte genomföra fullständiga riskbedömningar för produkter som redan genomgått tillbörlig aktsamhet, men de måste säkerställa att dessa produkter dokumenteras korrekt och att referensnumren för dessa produkter sparas och kan presenteras vid behov, dvs SME måste dokumentera och spara referensnummer för tidigare tillbörlighetsförklaringar och tillhandahålla dessa vid behov.

   

  Informationskrav:

  Verksamhetsutövare måste samla in information och dokumentation som visar att deras produkter uppfyller kraven i artikel 3. De ska samla in, organisera och bevara följande information i fem år från det datum då produkterna släpptes ut på marknaden eller exporterades, tillsammans med bevis för varje produkt:

  1. Beskrivning av produkten, inklusive handelsnamn och typ. För produkter som innehåller eller har tillverkats med trä, ange trädets vanliga och vetenskapliga namn. Beskrivningen ska också inkludera en lista över alla råvaror som används eller ingår i produkten.
  2. Kvantitet av produkterna, uttryckt i kilogram nettovikt och eventuellt i en annan måttenhet.
  3. Produktionsland och, vid behov, specifika regioner inom landet.
  4. Geolokalisering för alla områden där de råvaror som ingår i produkten har producerats, samt datum eller tidsperiod för produktionen. Om råvarorna kommer från olika områden, ska geolokaliseringen för samtliga områden inkluderas. Avskogning eller skogsförstörelse i något av dessa områden innebär att produkterna inte får släppas ut på marknaden eller exporteras.
  5. Namn, adress och e-postadress till alla leverantörer av produkterna.
  6. Namn, adress och e-postadress till alla företag eller personer som produkterna har levererats till.
  7. Tydlig och verifierbar information om att produkterna är avskogningsfria.
  8. Tydlig och verifierbar information om att råvarorna har producerats i enlighet med relevant lagstiftning i produktionslandet, inklusive tillstånd för användning av området för råvaruproduktion.

   

  Riskbedömning:

  Verksamhetsutövare ska granska och analysera den insamlade informationen, samt annan relevant dokumentation och göra en riskbedömning. Produkterna får inte släppas ut på marknaden eller exporteras om riskbedömningen visar att det finns någon risk, utöver en försumbar risk, för att produkterna inte uppfyller kraven. Vid riskbedömningen ska hänsyn särskilt tas till följande kriterier:

  1. Riskbedömningen av produktionslandet eller specifika regioner enligt EU.
  2. Förekomsten av skog i produktionslandet eller specifika regioner.
  3. Förekomsten av urfolk i produktionslandet eller specifika regioner.
  4. Samarbete och god tro-samråd med urfolk i produktionslandet eller specifika regioner.
  5. Motiverade anspråk från urfolk, baserade på objektiv och verifierbar information, om användning eller ägande av marken där råvarorna produceras.
  6. Generell förekomst av avskogning eller skogsförstörelse i produktionslandet eller specifika regioner.
  7. Källan, tillförlitligheten och giltigheten av den insamlade informationen enligt artikel 9.1, samt länkar till annan relevant dokumentation.
  8. Farhågor om produktions- eller ursprungslandet, inklusive korruptionsnivå, dokumentförfalskning, brottsbekämpningens effektivitet, kränkningar av mänskliga rättigheter, väpnad konflikt eller sanktioner från FN:s säkerhetsråd eller EU:s råd.
  9. Komplexiteten i leveranskedjan och bearbetningsstadiet för produkterna, särskilt svårigheter med att spåra produkterna till deras ursprungsmark.
  10. Risken för att reglerna kringgås eller att produkterna blandas med varor av okänt ursprung eller från områden med avskogning eller skogsförstörelse.
  11. Slutsatser från kommissionens expertmöten om denna förordnings genomförande, som publiceras i kommissionens expertgruppsregister.
  12. Välgrundade åsikter och information om tidigare bristande efterlevnad av förordningen i leveranskedjan.
  13. Information som kan indikera att produkterna inte uppfyller kraven.
  14. Ytterligare information om efterlevnaden av förordningen, till exempel från certifieringssystem eller andra tredjepartskontrollerade system

   

  Landrisker

  Ett landsjämförelsesystem ska införas, där länder klassificeras som låg, normal eller hög risk. Syftet är att förenkla försiktighetsåtgärderna för lågriskländer och förstärka övervakningen för högriskländer. Alla länder betraktas inledningsvis som "normal risk". Den 30 december 2024 ska kommissionen offentliggöra vilka länder som klassas som låg- eller högriskland.

   

  Riskreducering:

  Om riskbedömningen visar att det finns en risk, även en liten sådan, måste verksamhets­utövaren vidta åtgärder för att minska denna risk så mycket som möjligt. Dessa åtgärder kan inkludera olika metoder och procedurer för att säkerställa att produkterna är säkra och följer lagkraven innan de säljs eller skickas utomlands enligt:

  1. Krav på ytterligare information, data eller handlingar
  2. Oberoende undersökningar eller revisioner.
  3. Andra åtgärder som avser informationskraven i artikel 9.

   

  Publicera Due Dilligence Statement (förklaring av tillbörlig aktsamhet):

  Innan de relevanta produkterna släpps ut på marknaden, eller innan de exporteras, ska verksamhetsutövare visa tillbörlig aktsamhet i fråga om samtliga relevanta produkter som levererats av varje leverantör. Med tillbörlig aktsamhet avses att den information, de uppgifter och de handlingar som krävs för att uppfylla kraven samlats in, att riskbedömning gjorts och i förekommande fall att riskreduceringsåtgärder vidtagits.

  En "förklaring om tillbörlig aktsamhet" (Due Dilligence Statement - DDS) måste lämnas in till EU:s informationssystem TRACES så snart trä eller träprodukter för första gången placeras på EU:s marknad eller exporteras. Deklarationen bekräftar att försiktighetsåtgärder har vidtagits och att ingen eller försumbar risk har identifierats. Ett referensnummer skapas och kopplas till förklaringen, informationen lagras och möjlighet för granskning skapas.

  Stora företag som är verksamhetsutövare måste samla in referensnummer för förklaringarna om tillbörlig aktsamhet som redan utförts, och måste dessutom utföra sina egna kontroller för att säkerställa att träet/träprodukterna överensstämmer med EUDR-bestämmelserna. De ska även lämna all information som krävs för att visa att tillbörlig aktsamhet har utövats till verksamhetsutövare och handlare längre ned i leveranskedjan för de produkter som de har släppt ut på marknaden eller exporterat.

  SME/mikro-företag som är verksamhetsutövare behöver inte göra förklaringen på nytt om förklaring om tillbörlig aktsamhet redan utfärdats tidigare i värdekedjan för virke (som används för att tillverka produkter som tex möbler, snickerier och liknande) . Referensnumren för de relevanta förklaringarna om tillbörlig aktsamhet måste dock samlas in. Dessa verksamhetsutövare förblir också ansvariga för att den berörda produkten uppfyller EUDR-kraven.

  Stora företag som är verksamhetsutövare som måste rapportera årligen om sitt system för tillbörlig aktsamhet (due dilligence system), utse en övervakningsansvarig (compliance officer) samt låta utföra en oberoende revision av systemet för tillbörlig aktsamhet.

  Stora företag som är handlare (traders) anses vara verksamhetsutövare och ska därför också påvisa tillbörlig aktsamhet (due diligence). De skyldigheter som åläggs verksamhetsutövare gäller därför även stora företag som är handlare.

  Vilken information som ska lämnas i en förklaring om tillbörlig aktsamhet" (Due Dilligence Statement - DDS) framgår av bilaga 2 enligt följande:

  1. Verksamhetsutövarens namn, adress, och i händelse av relevanta råvaror och relevanta produkter som förs in i eller ut från marknaden, registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (Eori-nummer) i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 952/2013.
  2. Kod i det harmoniserade systemet, fritextbeskrivning, inklusive handelsnamn och, i tillämpliga fall, fullständigt vetenskapligt namn, samt kvantitet av den relevanta produkt som verksamhetsutövaren avser att släppa ut på marknaden eller exportera. För relevanta produkter som förs in eller ut ur marknaden ska kvantiteten uttryckas i kilogram nettovikt och, i tillämpliga fall, i den extra mängdenhet som anges i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 mot den angivna koden i det harmoniserade systemet, eller i alla andra fall, ska kvantiteten uttryckas i nettovikt, eller i tillämpliga fall, nettovolym eller antal enheter. En extra mängdenhet är tillämplig när den definieras på ett konsekvent sätt för alla underrubriker i den kod i det harmoniserade systemet som anges i förklaringen om tillbörlig aktsamhet.
  3. Produktionsland och geolokalisering för alla markområden där de relevanta råvarorna producerats. Om den relevanta produkten innehåller eller har framställts med användning av råvaror som har producerats på olika markområden ska geolokaliseringen för alla olika markområden ingå.
  4. För verksamhetsutövare som hänvisar till en befintlig förklaring om tillbörlig aktsamhet referensnumret för en sådan förklaring.
  5. Texten ”Genom att lämna in denna förklaring om tillbörlig aktsamhet bekräftar verksamhetsutövaren att tillbörlig aktsamhet enligt förordning (EU) 2023/1115 har visats och att ingen eller endast en försumbar risk konstaterats för att de relevanta produkterna inte uppfyller de krav som anges i artikel 3 a eller 3 b i den förordningen.”

  Särskilda villkor för SME/Mikr-företag

  • Offentlig rapportering: SME är befriade från att årligen offentliggöra rapporter om DDS, medan stora företag måste göra detta.
  • Riskhantering: SME kan hänvisa till tidigare genomförda tillbörlighetsbedömningar för produkter medan stora företag måste genomföra fullständiga riskbedömningar och riskminskningsåtgärder för alla produkter, medan.

  Dokumentationskrav: SME har förenklade krav, inklusive mindre frekvent dokumentationsgranskning och är befriade från årlig offentlig rapportering, men måste ändå kunna tillhandahålla nödvändig dokumentation vid begäran från behöriga myndigheter. Stora företag måste utföra detaljerad dokumentation och årlig offentlig rapportering av sitt tillbörlig aktsamhetssystem, samt säkerställa full spårbarhet i hela leveranskedjan.  

 • När börjar de nya kraven för tillbörlig aktsamhet gälla?

  • EUDR börjar gälla för stora företag (>250 anställda med årsomsättning eller balansomslutning >50 MEUR) den 30 december 2024.

  • För SME/Mikro-företag (<250 anställda med årsomsättning eller balansomslutning <50 MEUR) börjar lagstiftningen att gälla 30 juni 2025 UTOM för produkter tillverkade av TRÄ med produktkoder som återfinns i både EUTR och EUDR.  

   

  Detta innebär att alla TMF:s medlemsföretag, som hanterar trä eller träprodukter, måste implementera och följa EUDR redan från och med 30 december 2024 oavsett storlek på företag.

 • Vad kännetecknar ett robust system för tillbörlig aktsamhet?
  • Offentligt policyåtagande för laglig och avskogningsfri råvaruförsörjning.
  • Ett system för tillbörlig aktsamhet och relaterade processer, beskrivna i dokumenterade rutiner.
  • Kvalificerat team på plats, ansvarar för implementering.
  • Leverantörer är engagerade. De är medvetna om - och agerar utifrån - sitt ansvar.
  • Leveranskedjor är identifierade och spårbara tillbaka till platsen för avverkning/produktion genom geolokalisering.
  • Du har tillräcklig information för att bedöma och utvärdera risker.
  • Du utvärderar risker i tillräcklig tid för att minska eventuella identifierade risker
  • Identifierade risker ska hanteras så att de minskar, innan produkter placeras på EU: marknad.
  • Du rapporterar om ditt system för tillbörlig aktsamhet.
  • Du utvärderar regelbundet prestandan för ditt system för tillbörlig aktsamhet.
 • Vad händer om kraven enligt EUDR inte efterlevs?

  Produkter/råvaror får varken importers, exporteras eller säljas inom EU. Material som orsakat skogsförstörelse eller avskogning ska konfiskeras liksom eventuella intäkter de har genererat. Utöver detta kan böter på upp till 4 procent av årsomsättningen utdelas. Man kan utestängas från att deltaga i offentlig upphandling i upp till 12 månader. I de fall man inte kan urskilja otillåtet material från övrigt material så kommer hela partier att konfiskeras vilket kan innebära att stora volymer kan komma att drabbas.

 • Hur kan du som företag förbereda dig fram till den 30 december 2024?
  • Ta del av och skapa dig en förståelse för dina skyldigheter enligt EUDR.: Specifika skyldigheter beror på typ och storlek på ditt företag och vilken typ av produkter du handlar med eller producerar. 
  • Ha ett fullt fungerande – och kompatibelt – system för tillbörlig aktsamhet (due diligence) för att undvika att köpa produkter associerade med avskogning, skogsskövling och illegala aktiviteter. 
  • Alla berörda behöver någon form av IT-lösning, troligen inom eller integrerad med befintliga IT-system.  
  • Se över er integration mot EU:s informationssystem, era leverantörer och kunder. 
  • Info rörande EU:s informationssystem
 • Ta stöd av skogscertifieringar – FSC & PEFC

  Skogscertifieringarna FSC och PEFC har ambitionen att kunna användas som verktyg för att säkra att man som köpare av träråvara uppfyller kraven enligt EUDR. Under 2024 anpassar båda systemen sina regelverk så de ska: 

   • Tillhandahålla försäkran om efterlevnad av relevanta krav på avskogning, skogsförstöring och lagstiftning. 
   • Stödja spårbarhet genom supply chain management. 
   • Använda certifieringsinformation i riskbedömningsprocessen. 
   • Användas som en riskreducerande åtgärd. 
   • Tillhandahålla ramverk för att arbeta utöver regulatoriska krav. 

  FSC - Forest Stewardship Council 
  FSC-certifiering är erkänt som ett verktyg för att visa överensstämmelse med EUDR:s laglighet, hållbarhet och spårbarhetskrav. FSC håller på att anpassa sig till EUDR:s laglighets- och hållbarhetskrav. FSC ska kunna användas för att säkerställa att relevanta krav uppfylls vad gäller spårbarhet, riskbedömning och riskreducering. Dessutom har man som ambition att prestera utöver de lagliga kraven. FSC kommer erbjuda särskilda verktyg för de företag som själva är certifierade: 

  • FSC BLOCKCHAIN kommer att göra det möjligt för företag att spåra materialets resa genom hela leveranskedjan, uppfylla EUDR:s spårbarhetskrav och ge möjlighet att generera due diligence-utlåtanden för inlämning till EU. 
  • FSC REGULATORY MODULE kommer att tillhandahålla ytterligare krav som gör det möjligt för företag att uppfylla EUDR:s avskognings-, nedbrytnings- och laglighetskrav. 
  • FSC:s RISKHANTERINGSRAM kommer att tillhandahålla reviderade riskbedömningar i linje med EUDR, vilket befriar certifierade och icke-certifierade verksamhetsutövare från betydande ansträngningar. FSC:s NÄSTA GENERATIONS RISKBEDÖMNINGAR kommer att bli tillgängliga, vilket avsevärt underlättar riskhanteringsarbetet för företag. 

   

  PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification
  PEFC menar deras standarder är väl positionerade för att möta många nyckelelement i EUDR, och de arbetar intensivt för att anpassa dem ännu närmare EUDR-kraven. PEFC spårbarhetscertifierade företag och PEFC-certifierade skogsägare kommer snart att kunna dra nytta av praktiska lösningar för att implementera EUDR och säkerställa efterlevnad. 

 • Viktiga definitioner

  Nedan följer ett urval av centrala definitioner inom avskogningsförordningen, definierade i förordningens Artikel 2 Definitioner.

  1. relevanta råvaror: nötkreatur, kakao, kaffe, oljepalm, gummi, soja och trä.

  2. relevanta produkter: produkter som förtecknas i bilaga I som innehåller, har utfodrats med eller har producerats med användning av relevanta råvaror.

  3. avskogning: omvandling av skog till jordbruksanvändning, oberoende av om omvandlingen är orsakad av människan eller inte.

  7. skogsförstörelse: strukturella ändringar av krontäckning i form av omvandling av a) urskog eller naturligt föryngrad skog till skogsplantager eller till annan träd- och buskmark, eller b) urskog till planterad skog.

  13. avskogningsfri: a) de relevanta produkterna innehåller, har utfodrats med eller har producerats med användning av relevanta råvaror som producerats på mark där ingen avskogning ägt rum efter den 31 december 2020, och b) när det gäller en relevant produkt som innehåller eller har producerats med användning av trä, att skogen har avverkats utan att orsaka skogsförstörelse efter den 31 december 2020.

  14. producerad: som odlats, avverkats, eller erhållits från eller hållits på relevanta markområden, eller, när det gäller boskap, på anläggningar.

  15. verksamhetsutövare : varje fysisk eller juridisk person som i samband med kommersiell verksamhet släpper ut relevanta produkter på marknaden eller exporterar dem.

  16. utsläppande på marknaden: tillhandahållande för första gången av en relevant råvara eller relevant produkt på unionsmarknaden.

  17. handlare: varje person i leveranskedjan som inte är verksamhetsutövare och som i samband med kommersiell verksamhet tillhandahåller relevanta produkter på marknaden.

  18. tillhandahållande på marknaden: leverans av en relevant produkt för distribution, förbrukning eller användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis.

  19. i samband med kommersiell verksamhet: för bearbetningssyften, för distribution till kommersiella eller icke-kommersiella konsumenter eller för användning i verksamhetsutövarens eller handlarens egen affärsverksamhet.

  22. ombud: varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som, i enlighet med artikel 6, enligt skriftlig fullmakt från en verksamhetsutövare eller från en handlare har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter som har samband med verksamhetsutövarens eller handlarens skyldigheter enligt denna förordning.

  23. ursprungsland: land eller territorium som avses i artikel 60 i förordning (EU) nr 952/2013.

  24. produktionsland: det land eller territorium där den relevanta råvaran eller den relevanta råvara som används i produktionen av, eller som ingår i, en relevant produkt producerades.

  25. produkter som inte uppfyller kraven: relevanta produkter som inte uppfyller kraven i artikel 3.

  26. försumbar risk: den risknivå som gäller för relevanta råvaror och relevanta produkter, om dessa råvaror eller produkter, på grundval av en fullständig bedömning av både produktspecifik och allmän information, och, vid behov, av tillämpningen av lämpliga riskreducerande åtgärder, inte ger anledning till farhågor om att de inte uppfyller kraven i artikel 3 a eller b.

  28. geolokalisering: det geografiska läget för ett markområde som beskrivs med hjälp av koordinater för latitud och longitud motsvarande minst en latitud- och longitudpunkt med minst sex decimaler; för markområden på mer än fyra hektar som används för produktion av andra relevanta råvaror än nötkreatur, ska detta anges med hjälp av polygoner med ett tillräckligt antal latitud- och longitudpunkter för att ange varje markområdes omkrets.

  31. väl underbyggda synpunkter: ett vederbörligen motiverat påstående som grundar sig på objektiv och verifierbar information om en sådan bristande efterlevnad av denna förordning som kan kräva att behöriga myndigheter ingriper.
 • Vilka produkter omfattas av EUDR?

  Följande produkter omfattas av både EUDR och EUTR. Alla företag oavsett storlek, inklusive SME/Mikro, måste följa både EUTR och tillämpliga EUDR-krav från och med 30 december 2024.

  • 4401 Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., trä i form av flis eller spån, sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former
  • 4403 Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor
  • 4406 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä
  • 4407 Trä, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm
  • 4408 Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke), skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat, kantskarvat eller längdskarvat, med en tjocklek av högst 6 mm
  • 4409 Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat
  • 4410 Spånskivor, oriented strand board (OSB) och liknande skivor (t.ex. waferboard) av trä eller andra vedartade material, även agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel
  • 4411 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel
  • 4412 Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat trä 4413 Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former
  • 4414 Träramar för målningar, fotografier, speglar e.d.
  • 4415 Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, av trä; kabeltrummor av trä; lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar av trä (Ej sådant förpackningsmaterial som endast använts som stöd, skydd eller bärare för en annan vara som släppts ut på marknaden.)
  • 4416 Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä, inbegripet tunnstav
  • 4417 Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, av trä; skoläster och skoblock, av trä
  • 4418 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inbegripet cellplattor, sammansatta golvskivor samt vissa takspån (”shingles” och ”shakes”)
  • ex 9401 Sittmöbler (andra än sådana som omfattas av nr 9402), även bäddbara, samt delar till sittmöbler, av trä
  • 9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60 och 9403 91 Trämöbler, och delar därav
  • 9406 10 Monterade eller monteringsfärdiga byggnader av trä

   

  Följande produkter omfattas EUDR men inte av EUTR. Stora och medelstora företag måste följa tillämpliga EUDR-krav från och med 30 december 2024 medan Små/Mikro-företag åtnjuter tidsfrist fram till 30 juni 2025.

  • 4402 Träkol, inbegripet kol av nötter eller nötskal, även agglomererat
  • 4404 Tunnbandsvidjor av trä; kluvna störar av lövträ; pålar och störar av lövträ, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen; träkäppar, grovt tillformade men inte svarvade, böjda eller på annat sätt bearbetade, lämpliga för tillverkning av promenadkäppar, paraplyer, verktygsskaft e.d.; träspån av sådana slag som används för tillverkning av korgar, askar, siktar e.d. samt liknande spån
  • 4405 Träull; trämjöl
  • 4419 Bords- och köksartiklar av trä
  • 4420 Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar, av trä; statyetter och andra prydnadsföremål, av trä; rumsinventarier av trä, inte inbegripna i kapitel 94
  • 4421 Andra artiklar av trä
WEBBINARIUM: Hur påverkas du av EU:s nya avskogningsförordning?

Tre frågor till TMFs hållbarhetschef Robin Ljungar om den nya förordningen

Varför är EU:s nya avskogningsförordning viktigt? 

Även om Sverige länge arbetat med mycket tuffa krav i skogsbruket och har en stor nettotillväxt av skog så är avskogning och förändrad markanvändning ett stort problem i andra delar av världen. Skogsförstörelse orsakar både stora utsläpp av växthusgaser och driver förlust av biologisk mångfald. Att komma till rätta med misshushållning av världens skogar är behjärtansvärt men samtidigt kan man bli fundersam kring hur företagen ska mäkta med all den extra administration som kommer att åläggas dem. Majoriteten av TMF:s medlemmar är ju småföretag med i snitt knappt ett tjugotal medarbetare. Å andra sidan om man senast 2050 lyckas mana fram den moderna, hållbara och klimatneutrala ekonomin enligt ambitionerna i den gröna given så kommer TMF:s medlemmar att stå redo. 

Hur ska man tänka som företagare när man tar sig an EUDR – den nya avskogningsförordningen? 

- Det ser naturligtvis olika ut för företag beroende på vilka resurser man har tillgängligt. En del av våra medlemsföretag har redan börjat förbereda sig genom att ta del av det regelverket. Men för de som inte kommit igång ännu är det viktigt att börja bekanta sig med EUDR och vilka förväntningar som finns på trä- och möbelindustrin. Läs TMF:s guide och samla sedan berörda medarbetare och gå igenom vår checklista. Sen vill jag också uppmana alla våra företag att hålla sig uppdaterad via tmf.se där vi löpande kommer att informera om vad som gäller, det finns fortfarande stora oklarheter om hur detta ska fungera i praktiken och där jobbar vi för förtydliganden kontinuerligt.

Hur arbetar TMF och du som hållbarhetschef för att de krav som kommer ska bli så hanterbara som möjligt för företagen? 

- Vi bevakar frågan tillsammans med andra organisationer som är direkt berörda av EUDR, till exempel Skogsindustrierna här hemma i Sverige och i Bryssel har vi intensivt samverkan inom vår Europaorganisation EFIC. Vi har tillskrivit kommissionen med en rad position papers där vi framfört industrins synpunkter – och farhågor – kring både det mycket pressade tidsschemat med snäva deadlines och de detaljerade kraven med risk för tung administrativ börda för företagen  - inte minst för små och medelstora företag som ju utgör den absoluta majoriteten av våra medlemmar. Vi kommer att fortsätta bevaka utvecklingen och publicera information löpande allteftersom läget klarnar. 

Checklista för att arbeta med EUDR

Inhämta information:

 • Öka kunskap och förståelse för EUDR och identifiera om och på vilket sätt ditt företag berörs.

Utred:

 • Förstå din beredskapsnivå (system, drift och inköp)
 • Gapanalys
 • Benchmark EUDR med ditt system
 • Samarbeta med certifieringssystem
 • Identifiera, kartlägga och samarbeta med underleveranskedjor
 • Engagera dina leverantörer
 • Förstå vilken typ av information du behöver från dina leverantörer
 • Förstå vilket typ av information du måste tillhandahålla i egenskap av verksamhetsutövare eller handlare
 • Bestäm din exponering för risken för avskogning och laglig bristande efterlevnad av handelsvaror
 • Förstå utmaningarna och möjligheterna för att uppfylla kraven på geolokalisering

Planera:

 • Sätt upp en handlingsplan
 • Tilldela tillräckligt med resurser
 • Fördela budget
 • Ta strategiska beslut
 • Utvärdera dina alternativ:
  • för att anpassa dina policyer och rutiner
  • för att minska identifierade risker
  • för att upprätthålla ditt spårbarhetssystem
  • att överväga alternativa inköpsregioner, material, produkter
  • för att möta kraven på geolokalisering

Implementera:

 • Utveckla eller uppgradera dina system med avseende på:
  • Implementering/uppgradering av inköpspolicy
  • Implementering/uppgradering av operativt system för tillbörlig aktsamhet
  • Implementering av ett robust spårbarhetssystem
  • Intern och extern kapacitetsuppbyggnad

Ladda ner lagstiftningen EUDR:

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

 • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
 • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Saknar du ett medlemskonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett medlemskonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angiven e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.