ARBETSRÄTTSLIGT NYHETSBREV

Arbetsrättsligt nyhetsbrev nr 1 2020

Det här nyhetsbrevet innehåller en sammanställning av de lagar och förordningar som berör arbetsmarknaden och som träder i kraft kring årsskiftet 2019/2020. Flera av förändringarna har kommenterats mer utförligt i tidigare nyhetsbrev, men upprepas här för fullständighetens skull.

14 januari 2020
Paragraf
Foto: Pixabay

Innehåll

Nya lagbestämmelser

 1. Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 68 år
 2. Den s.k. värnskatten avskaffas
 3. Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år
 4. Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag
 5. Riktålder förs in som nytt åldersbegrepp
 6. Ökat antal timmar samhällsorientering för nyanlända invandrare

Nya lagbestämmelser

1. Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 68 år

Genom en ändring i Lagen om anställningsskydd ges arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen till 68 år. När den åldern har uppnåtts ska en arbetsgivare kunna säga upp en arbetstagare utan saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande. Enligt riksdagens beslut ska åldersgränserna höjas till 69 år 2023.

Den nya lagen trädde i kraft den 1 januari 2020.

2. Den s.k. värnskatten avskaffas

Genom ändring i Inkomstskattelagen avskaffas den s.k. värnskatten. Statlig skatt betalas på inkomster över en viss nivå. Det finns i dag två skiktgränser som avgör hur mycket som ska betalas i statlig skatt, en nedre och en övre. På inkomster över den nedre gränsen tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. På inkomster över den övre skiktgränsen tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procentenheter, det vill säga sammanlagt 25 procent. Från och med 2020 avskaffas den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt (så kallad värnskatt).

Det innebär att alla som betalar statlig inkomstskatt ska betala 20 procent skatt på den inkomst som överstiger den tidigare nedre skiktgränsen. Denna skiktgräns för statlig skatt 2020 är inte fastställd av Skatteverket ännu, men beräknas till 509 300 kr. Ändringen har sin grund i januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Ändringen trädde i kraft den 1 januari 2020

3. Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år

Genom ändring i Inkomstskattelagen (1999:1229) sänks skatten ytterligare för personer som har fyllt 65 år. Skattesänkningen sker genom att det förhöjda grundavdraget förstärks för dem som vid beskattningsårets början har fyllt 65 år.
Detta innebär att skatten från 1 januari 2020 sänks för inkomster mellan cirka 17 000 och 115 000 kronor per månad så att den så kallade skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer minskar ytterligare. Den som har en inkomst på 21 000 kronor i månaden kommer att betala cirka 215 kronor mindre i skatt per månad.

Ändringen trädde i kraft den 1 januari 2020

4. Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag

Genom ändring i Brottsbalken skärpts de straffrättsliga sanktionerna mot företag.
Lagändringarna innebär bland annat följande:

 • Tillämpningsområdet för bestämmelserna om företagsbot utvidgas.
 • Företagets finansiella ställning ska beaktas vid bestämmandet av företagsbotens storlek när det är fråga om ett större företag och brottsligheten är särskilt klandervärd.
 • Samordningen av påföljd och företagsbot bör ske när företagsboten bestäms (sanktionskumulation).
 • Svensk domstol ges utökad behörighet att döma över vissa internationella mutbrott, och
 • Möjligheterna att förelägga företagsbot genom strafföreläggande utökas.

Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2020

5. Riktålder förs in som nytt åldersbegrepp

Genom ändringar i Socialförsäkringsbalken införs en riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv. Ett nytt åldersbegrepp benämnt riktålder för pension förs in i socialförsäkringsbalken.
Riktåldern för pension beräknas med ledning av medellivslängden i Sverige och fastställs för varje år. Avsikten är att riktåldern på sikt ska styra de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem. Riktåldern är även tänkt att fungera som ett riktmärke för de försäkrades individuella pensionsbeslut. Vidare höjs åldersgränsen för när inkomstgrundad ålderspension tidigast kan lämnas från 61 till 62 år.

Ändringen trädde i kraft den 1 december 2019.

6. Ökat antal timmar samhällsorientering för nyanlända invandrare 

Genom ändring i Förordningen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare utökas antal timmar med samhällsorientering .
Samhällsorientering syftar till att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Den ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Kommunerna ska i dag erbjuda samhällsorientering som omfattar minst 60 timmar. Från och med den 1 februari 2020 ska kommunerna i stället erbjuda samhällsorientering som omfattar minst 100 timmar. Ändringen har sin grund i januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Den nya förordningen träder i kraft den 1 februari 2020.