ARBETSRÄTTSLIGT NYHETSBREV

Arbetsrättsligt nyhetsbrev nr 1 2021

Håll till godo med årets första arbetsrättsliga nyhetsbrev. Det här nyhetsbrevet innehåller en lägesuppdatering av LAS-överenskommelsen, en proposition, en regeländring kring rehabilitering samt ett antal AD-domar som bedöms vara av intresse för er medlemsföretag.

1 juli 2021
Paragraf
Foto: Pixabay

Innehåll

 1. "LAS-överenskommelsen"
 2. Proposition
 3. Regeländring
 4. AD-domar

"LAS-överenskommelsen"

 • LAS-överenskommelsen

Proposition

 • Genomförandet av visselblåsardirektivet

Regeländring

 • Ändrade regler vid dag 180 i rehabiliteringskedjan

AD-domar

 1. AD 2020 nr 53: Provanställnings upphörande p g a omfattande föräldraledighet
 2. AD 2020 nr 70: Semesterersättning vid överenskommelse om anställnings upphörande
 3. AD 2021 nr 3: Underrättelse via rekommenderat brev – preskription av talan
 4. EU-domstolen: Diskriminering Braathens

För att läsa AD-domarna, inkl. TMF-kommentar - gå till följande sida.

--------------

LAS-överenskommelsen

LAS-överenskommelsen

I slutet av december 2020 träffade Svenskt Näringsliv å ena sidan och PTK, Kommunal samt IF Metall å andra sidan en principöverenskommelse om ett nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Regeringen har därefter slutfört tre utredningar för att gå vidare med genomförandet av överenskommelsen (som ersätter förslaget enligt den tidigare s k Toijer-utredningen SOU 2020:30).
De tre utredningarna presenterades av regeringen den 7 juni:

1. Anställningsskydd och tillhörande a-kassefrågor (Ds 2021:17)
2. Grundläggande omställnings- och kompetensstöd (Ds 2021:16)
3. Omställningsstudiestöd (Ds 2021:18)

När det gäller anställningsskydd kan i korthet sägas att följande förändringar föreslås.
- "Saklig grund av personliga skäl" skäl ersätts med "sakliga skäl".
- Rätten att ogiltigförklara en uppsägning kvarstår, men arbetsgivarens skyldighet att betala lön (efter uppsägningstiden) under tvistetiden tas bort.
- Turordningsreglerna ska bli förmånligare för arbetsgivare genom utökade möjligheter att göra undantag.
- Möjligheterna för arbetsgivare att omorganisera sin verksamhet genom s k "hyvling" begränsas på så sätt att arbetsgivaren måste erbjuda de nya anställningarna i turordning bland de anställda på driftsenheten som har lika arbetsuppgifter.

När det gäller omställningsstödet är tanken att nuvarande system för TRR och TSL ska vara kvar, men även omfatta visstidsanställa.
Utredningarna kommer under sommaren att vara ute på remiss. Målsättningen är att riksdagen vid årsskiftet 2021/2022 ska fatta beslut och de nya reglerna träda ikraft halvårsskiftet 2022.

Kommentar: När vi vet närmare hur förslagen slutligen kommer se ut kommer vi att återkomma med mer detaljerad information.

Proposition

Genomförande av visselblåsardirektivet

Regeringen har fattat beslut om en proposition om genomförandet av EU:s visselblåsar-direktiv. Förslaget innebär att den nuvarande "Visselblåsarlagen" ska ersättas av en helt ny lag. Den nya lagen omfattar en vidare personkrets än tidigare. Den innehåller bestämmelser om skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar den. Skyddet gäller även för personer som bistår den rapporterande personen och juridiska personer som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat sätt har koppling till. Skyddet föreslås bestå av ansvarsfrihet och förbud mot hindrande
Den nya lagen innehåller krav på inrättande av interna rapporteringskanaler för verksamhets-utövare med fler än 50 anställda. Verksamheter med 50-249 anställda kan till viss del få dela interna rapporteringskanaler.

Lagen föreslås träda i kraft den 17 december 2021. Medelstora företag (50-249 anställda) föreslås få till den 17 december 2023 att inrätta interna rapporteringskanaler, medan övriga verksamhetsutövare (fler än 249 anställda) föreslås få till den 17 juli 2022 på sig.

Kommentar: Förslaget innehåller relativt detaljerade regler om inrättande av interna kanaler, krav på mottagande och återkoppling mm. Vi kommer informera ytterligare om detta under hösten.

Regeländring

Ändrade regler vid dag 180 i rehabiliteringskedjan

Från och med den 15 mars 2021 ska Försäkringskassan vid bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 i rehabiliteringskedjan fortsätta att betala ut sjukpenning om övervägande skäl talar för att arbetstagaren kan återgå i arbete hos arbetsgivaren före den tidpunkt hen har haft nedsatt arbetsförmåga i 365 dagar. Den tidigare bestämmelsen (bedömning mot hela arbetsmarknaden) gäller dock fortfarande i fråga om sjukpenning som rör perioden 21 december 2020 – 14 mars 2021.

Ändringen innebär att rehabiliteringskedjans bestämmelser i högre grad kommer att överensstämma med det arbetsrättsliga regelverket för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Tanken är att underlätta arbetsgivarnas arbete med att sjukskrivna anställda ska kunna återgå i sitt ordinarie arbete hos arbetsgivaren. Tidigare regelverk har ibland ställt till det då Försäkringskassan dragit in sjukpenningen redan vid dag 180 och hänvisat den anställde att ställa sig som aktivt sökande hos Arbetsförmedlingen. Vid den tidpunkten pågår ofta olika rehabiliteringsinsatser hos arbetsgivaren. Det kan vara t ex i form av successiv upptrappning av arbetstid med syfte att återgå fullt ut i ordinarie arbete eller tillfälligt anpassade arbetsuppgifter för att testa kvarvarande arbetsförmåga etc. Nu ska alltså Försäkringskassan i en sådan situation fortsätta att betala ut sjukpenning efter 180 dagar om övervägande skäl talar för att den anställde kan återgå i arbete hos arbetsgivaren före dag 365.