NYHET - AVTAL 2023

OpO-månaden är inledd - OpO:s roll i avtalsförhandlingarna

Parterna har sedan årsskiftet träffats löpande och förhandlat de förbundsspecifika frågor som rör de allmänna villkoren. Från och med den 1 mars har de opartiska ordförandena, OpO, tagit över ledningen av förhandlingarna, då lönenivåer och avtalsperiodens längd ska förhandlas.

9 mars 2023
Foto: Mostphotos

Den 31 mars 2023 löper industrins kollektivavtal ut och då ska industrin också sätta ett nytt lönemärke för svensk arbetsmarknad. Sedan 1997 är Trä- och Möbelföretagen en av parterna i Industriavtalet tillsammans med 11 andra arbetsgivarorganisationer inom industrin.
Ledarna är inte part i Industriavtalet men TMF förhandlar de allmänna villkoren i Ledaravtalet parallellt under avtalsrörelsen.  

- Mycket kan hända under denna sista månad, speciellt under de omständigheter som råder i nuläget. Industrins parter har löst det förr och vi har alla som ambition, precis som under tidigare avtalsrörelser att hitta en lösning så att vi har nya kollektivavtal på plats den 1 april, säger Anna Freij.

Mer om OpO:s roll under avtalsförhandlingarna:

  • Från och med den 1 mars inleds den så kallade OpO-månaden. Då träder de opartiska ordförandena (OpO) in för att leda förhandlingarna den sista månaden fram till att nuvarande kollektivavtal löper ut. Under slutmånaden får därmed inte parterna förhandla på egen hand utan att OpO är inblandat. De opartiska ordförandena för TMF är Lars-Anders Häggström och Robert Schön.
  • I början av mars får parterna en skiss av OpO som parterna ska ta ställning till. Skissen innehåller inga siffror utan tar främst sikte på de kommande avtalens inriktning och konstruktion när det gäller nivån på löneökningar och eventuellt andra saker som OpO vill ta upp. Skissen besvaras av parterna såväl skriftligt som muntligt. Avsikten med skissen är att skapa en dialog om viktiga frågor som parterna har att ta ställning till.
  • Den 17 mars drar OpO det s k ”repet”, en liknelse från Vasaloppet. Då ska alla förbundsspecifika frågor, som inte är gemensamma för alla industrins parter, vara klara. Undantag kan göras för en viss fråga – men då måste en part övertyga övriga om det.
  • I slutet av mars inleds slutförhandlingar mellan parterna. Senast den 31 mars ska nya kollektivavtal vara klara.