4. Avfallsgenerering

Fönster avfall
Foto: TMF

Förutom överutnyttjandet av naturresurser, skapas även stora mängder avfall i världen. År 2025 kommer omkring sex miljoner ton avfall genereras globalt per dag. En betydande andel av detta läggs på tipp, bränns upp eller hamnar i havet.

Vid sidan av skadliga effekter på ekosystem, lokalt såväl som globalt, innebär detta ett onödigt slöseri med råvaror. Även om Sverige i ett internationellt perspektiv har en effektiv avfallshantering, där en förhållandevis mycket låg andel hamnar på deponi, behövs insatser för att minska de mängder avfall som går till förbränning och energiutvinning. I stället måste fokus ligga på ökad materialeffektivitet med högre grad av återbruk, återvinning och återtillverkning. Inom EU illustreras detta med avfallshierarkin där svenska aktörer måste eftersträva att avancera uppåt i hierarkin.

Inom byggsektorn uppkom det i Sverige under 2018 totalt cirka 12,4 miljoner ton primärt bygg­ och rivningsavfall, varav drygt 0,6 miljoner ton farligt avfall. Det motsvarar 35 procent av allt genererat avfall i Sverige och 22 procent av allt farligt avfall sedan den stora mängden gruvavfall räknats bort . Trä- och möbelindustrin har möjlighet att gå i bräschen för ökad återanvändning och återtillverkning genom cirkulära affärsmodeller och därmed bidra till att minska genereringen av avfall.