1. Användning av skadliga kemikalier

Döskalle
Foto: Pixabay

Den globala resursförbrukningen ökar snabbt och det senaste seklet har präglats av en närmast exponentiell utveckling vad gäller användning och produktion av olika typer av kemiska ämnen.

Globalt produceras årligen över 400 miljoner ton kemikalier. Drygt 143 000 olika kemiska ämnen finns förregistrerade inom REACH. Dessvärre saknas fullödig kunskap om en stor del av dessa kemiska ämnen, samtidigt som det finns orsak att anta att många av dem kan vara potentiellt farliga för såväl människa som miljö. Olika typer av kemiska ämnen tillsätts i blandningar, material och varor för att ge specifika egenskaper. Dessa ämnen finns kvar och kan därmed utgöra en risk när produkterna är uttjänta och övergår till att bli avfall. Även om trä- och möbelindustrin över tid har minskat kemikalieanvändningen bör ytterligare insatser ske. Detta är av stor vikt inte minst för att förbereda för framtidens cirkulära ekonomi där klassade tillsatsämnen utgör ett allvarligt hinder för att ta tillbaka uttjänt material som råvara för återtillverkning.