DEBATT - BYGGANDE

"Byggandet står inför stora utmaningar - det gröna skiftet måste ske nu"

Det är lätt att tro att den svenska byggindustrins viktigaste fråga är kalkstensbrytningen i Slite. Och visst vore ett stopp av Cementas brytning förödande just nu. Samtidigt visar FN:s senaste klimatrapport att byggandets utmaningar är ännu större än så. Slutsatsen kan inte vara någon annan än att det är absolut nödvändigt med ett grönt skifte i byggindustrin – och att det måste ske nu. Det skriver företrädare för TMF, Sveriges Träbyggnadskansli, Svenskt Trä och GS-facket i ett debattinlägg i Dagens Industri.

25 augusti 2021
DEBATT: "Byggandet står inför stora utmaningar - det gröna skiftet måste ske nu"
Foto: Boklok

Låt oss inledningsvis säga att betong är ett essentiellt byggmaterial, också för en fullt utbyggd träbyggnadsindustri. Åtminstone i närtid. Samtidigt är ödesfrågan just tiden, det är bråttom nu.
Byggindustrin är en av Sveriges värstingar när det kommer till koldioxidutsläpp. Över 20 procent av våra totala utsläpp av växthusgaser kommer från sektorn, där produktionen av byggmaterial som cement och stål står för den största delen.

Lösningar som ger bevisade klimatförbättringar måste omedelbart tas i bruk. Detta innebär att utnyttjande av befintlig och klimateffektiv teknik prioriteras framför väntan på att helt ny teknologi ska göra jobbet. Industriellt träbyggande är en sådan teknik som ger stora miljömässiga vinster, direkt och i varje projekt där det används. Men bara materialskiftet är inte nog – för att säkra ett framtida byggande och en konkurrenskraftig industri måste tillståndsprocesserna samtidigt bli snabbare och mer förutsägbara.

Att byta ut betong och stål mot trä där det är möjligt är att välja ett av snabbspåren mot klimatmålen. Det handlar om att skala upp och använda en modern och etablerad teknologi, med ett flertal år i ryggen där prestanda testats och utvärderats.

Den situation som nu uppstått på Gotland visar också på vikten av att byggindustrin inte gör sig beroende av en stor materialleverantör. Byggindustrins framtida resiliens och robusthet behöver flera olika system och metoder att luta sig mot och en bredare leverantörsbas.

Den svenska träbyggnadsindustrin växer snabbt och är i dag teknologiskt världsledande. Kunnandet som byggts upp hos företag, akademi och i regionala kluster ger också rätt förutsättningar för en fortsatt stark utveckling. Träbyggnadsindustrin finns geografiskt nära skogsråvaran, vilket oftast är där jobben behövs som mest. Det ger fler arbetstillfällen i glesbygd, vilket innebär att hela Sverige vinner på byggindustrins gröna skifte.

I Sverige byggs i dag 90 procent av småhusen och 20 procent av flerbostadshusen med en stomme av trä. Lägg därtill växande andelar för byggande i trä av olika typer av verksamhetslokaler som skolor, kontor och butikslokaler.

Men ett material klarar sig inte ensamt, varken trä, stål eller betong. En byggnad består nästan alltid av flera material som samverkar. De flesta byggnader är hybridkonstruktioner och här gäller verkligen att se till att rätt material hamnar på rätt plats. Vi ska fortsätta bygga säkra hus med högt uppsatta kvalitetskrav och erbjuda goda och hälsosamma miljöer att bo och arbeta i.

Det kommer att kräva samverkan och samarbete mellan producenter av byggmaterial, byggare och tekniska konsulter. Och vi kommer att behöva politikens stöd. Byggindustrin behöver långsiktighet och överblickbarhet för att fungera på ett bra sätt, särskilt i ett teknikskifte.

I kölvattnet av cementakrisen har såväl näringsminister Ibrahim Baylan (S) och miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) uttalat sig positivt om en grön omställning i byggindustrin. I Dagens Industri (19/8-21) betonar också bostadsminister Märta Stenevi (MP) behovet av en snabb omställning. Vi vill bidra till det. Men för att lyckas krävs både politisk vilja och samarbete med sektorns alla aktörer – det är nu det gäller att visa att vi kan det vi måste!

David Johnsson, vd TMF, Trä & Möbelföretagen
Susanne Rudenstam, kanslichef Sveriges Träbyggnadskansli
Mathias Fridholm, direktör Svenskt Trä
Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-facket