NYHET - BYGGANDE

”Transparens och förutsägbarhet är A och O för det industriella byggandet i vår industri”

Boverket ändrar nu tidplanen för översyn av myndighetens bygg- och konstruktionsregler, som är en del i myndighetens regeringsuppdrag att förenkla och effektivisera byggandet. Skälet till den uppskjutna tidplanen är att Boverket har lyssnat in remissinstanserna – däribland TMF – och framöver kommer TMF:s tekniske chef Anders Rosenkilde verka i ett branschforum.

20 maj 2021
”Trähusföretagen står väl rustade”
Foto: Sören Andersson

Genom IQS regelforum kommer TMF framöver sitta med i en fokusgrupp som ska samtala med Boverket om översynen av bygg- och konstruktionsreglerna. IQS regelforum, som har en bred förankring i samhällsbyggnadssektorn, arbetar med tillämpningen av reglerna. Sektorns engagemang är av stor vikt för att det nya regelverket skall fungera.

- Transparens och förutsägbarhet är viktigt för allt byggande, men framförallt när det gäller vår industri och då inte minst det industriella byggandet, säger Anders Rosenkilde. Från TMF:s håll kommer vi göra vad vi kan för att värna den aspekten i samarbetet med andra parter i byggbranschen.

Så här kommenterar Boverket sitt beslut:

"Det behövs mer tid för att genomföra de förändringar som regler enligt den nya regelmodellen medför så att hela samhällsbyggnadssektorn ges möjligheter att ställa om till de nya byggreglerna. En djupare dialog ska föras med de som arbetar med den direkta tillämpningen av reglerna i samhällsbyggnadssektorn", skriver Boverket.

– Vi ser ett positivt intresse för våra nya byggregler, vi har lyssnat på remissinstanserna och det innebär att processen inte får gå för fort, hela samhällsbyggnadssektorn måste engageras, ha möjlighet att följa arbetet och förbereda sig. Det som remissinstanserna pekar på i remissen av förslaget till regler om skydd mot buller visar tydligt ett behov av ny tidplan. Boverkets intention att reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2022 skjuter vi fram. Vi arbetar nu med att ta hand om alla remissvar och samtidigt tar vi fram en ny tidplan, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren i en presskommentar.