NYHET - ANSTÄLLNING

Avtal om korttidsarbete förlängda t o m den 30 juni 2021

Regeringen har meddelat att stödet till korttidsarbete kommer att förlängas t o m juni 2021. Syftet med förlängningen är att behålla jobb genom att stötta företag med lönekostnader.

16 december 2020
Edsbyn, produktion
Foto: Stina Stjernkvist

När kan företagen söka det nya stödet?

Regeringen har aviserat att förändringarna träder i kraft 15 februari 2021. Det är först då som alla förutsättningar för stödet finns på plats och Tillväxtverket kan slutföra arbetet med att anpassa och utveckla systemet för att hantera det nya stödet.

Tillväxtverket bedömer att ansökan av det nya stödet kan öppna 5-8 veckor efter att den nya lagen beslutats. När ansökan öppnar kommer det vara möjligt att söka stödet retroaktivt från 1 december 2020.

För att kunna ta del av det nya stödet kommer alla att behöva göra en ny ansökan. Alla företag som idag har eller har haft stöd för korttidsarbete kommer att stämma av och avsluta den pågående stödperioden.

De centrala kollektivavtalen med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna är förlängda och gäller tom den sista juni. Avtalet med GS-facket gäller tillsvidare.
För att man ska kunna ansöka om ytterligare stöd behöver man träffa nya lokala kollektivavtal med de fackliga motparterna. Nya mallar för lokala avtal kommer att tas fram. Observera dock att det inte är möjligt att ansöka om nytt stöd förrän 5-8 veckor efter att den nya lagen har beslutats om troligtvis någon gång i mars.

De nu aviserade förändringarna i lagen, den nya tillfälliga lagen och de redan beslutade ändringarna i förordningen innebär flera skillnader i det nya stödet jämfört med det nuvarande stödet bla innebär det följande:

Ingen karens

Den karensen på 24 månader efter stödperiodens slut som regleras i nuvarande lag föreslås slopas under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. Det betyder att alla som haft stöd under 2020 kommer att kunna ansöka om nytt stöd. Detta gäller även företag som sökt stödet men sedan inte använt det.
Olika långa perioder för stöd beroende på ansökningstillfälle.

Det maximala antalet stödmånader bestäms av när du sökt stöd tidigare och när du söker det nya stödet. Om du beviljats stöd med start i mars 2020 och din nionde stödmånad var november 2020, så kommer du med detta lagförslag kunna få ytterligare sju månader, det vill säga december 2020 till och med juni 2021. Om du söker stöd för första gången i april 2021 kan du som längst söka stöd retroaktivt från och med december 2020 till och med juni 2021, det vill säga totalt 7 månader.

Nya stödnivåer

Enligt förslaget kommer permitteringsnivåerna fortsatt att vara 20, 40 eller 60 procent. Från december 2020 till och med mars 2021 står staten fortsatt för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen. Från april till och med juni 2021 står staten för 50 procent av kostnaden. Lönetaket om 44 000 kronor i månaden kvarstår.

Jämförelsemånad

Jämförelsemånaden föreslås i lagförslaget vara samma som den som legat till grund för beräkning av stöd vid korttidsarbete som lämnats under 2020 eller, om arbetsgivaren inte har fått stöd tidigare, september 2020.

Striktare kontroller

Vid ansökan om nytt stöd ska företagen enligt förordningen lämna underlag som styrker att de har allvarliga ekonomiska svårigheter orsakade av omständigheter utanför deras egen kontroll, så som till exempel pandemin.

Företagen ska vid ansökan lämna kopior på avtal eller kollektivavtal för de medarbetare som ingår i korttidsarbetet.

Månadsvisa utbetalningar

Enligt förordningen ska utbetalningen av stöd i godkända ansökningar ske månadsvis i det nya stödet.

Ordinarie lön för beräkning av stödet

Förslaget medför även att löneökningar som avser tid efter jämförelsemånaden inte kommer att ingå i den ordinarie lönen. Det innebär att lönehöjningar som skett efter jämförelsemånaden, och personal som anställts efter jämförelsemånanden, inte omfattas av stödet.

Företag som omfattas av stödet

Alla som omfattades av stödet under 2020 kommer att omfattas av det nya stödet.

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, föreningar och stiftelser. Ensamföretagare i enskild firma kan inte få stödet eftersom de inte är anställda. Däremot kan stödet beviljas för andra företagsformer där ägaren är den enda anställda, förutsatt att de andra kraven för stödet är uppfyllda.

Anställda som omfattas av stödet

Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj och uppsagd personal föreslås även fortsatt att omfattas av stödet.

Värdeöverföringar

Arbetsgivaren har inte rätt till stöd om arbetsgivaren under perioden, två månader före stödperioden eller sex månader efter stödperioden beslutar om eller verkställer vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna. Om arbetsgivaren ingår i en koncern gäller samma regler för det moderföretag till arbetsgivaren som ingår i koncernen. Arbetsgivaren kan däremot lämna koncernbidrag under stödperioden.