NYHET - ANSTÄLLNING & KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Klart med avtal om etableringsjobb

TMF och Unionen har idag träffat avtal om etableringsjobb. Avtalet innebär att det från och med den 1 januari 2024 är möjligt att på Unionens avtalsområde komma överens om etableringsanställning - en tidsbegränsad anställning där arbetstagaren får en kombination av lön från arbetsgivaren respektive ersättning från staten.

18 december 2023
Foto: Juliana Fälldin

Anna Freij, förhandlingschef för TMF, framhåller betydelsen av anställningsformen i utmanande tider för trä- och möbelindustrin.

- Detta är en stor och viktig fråga för vår bransch - i synnerhet nu efter alla neddragningar. Det är tuffa förutsättningar som råder på grund av konjunkturen och den ansträngda ekonomin och vi välkomnar alla sätt för att företagen ska kunna anställa.

Hon tror även att avtalet kan bidra till att underlätta för företagen på kompetensförsörjningsområdet.

- Möjligheten att ingå avtal om etableringsjobb blir ett viktigt instrument för att öka inkluderingen på arbetsmarknaden och samtidigt skapa möjlighet för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden för att förhoppningsvis på sikt få en tillsvidareanställning på heltid.

Etableringsjobben är en ny form av subventionerad anställning som syftar till att få fler långtidsarbetslösa och nyanlända i jobb. Redan i november 2022 tecknade LO, Unionen och Svenskt Näringsliv avtal om arbete i etableringsjobb. Avtalet som parterna slöt avviker i vissa delar från det sedan tidigare beslutade regelverket och arbete har därefter gjorts inom Regeringskansliet för att kunna göra nödvändiga förändringar inklusive analys av statsstödsregelverket.

Till skillnad från befintliga subventionerade anställningar subventionerar staten ett etableringsjobb genom att betala en ersättning direkt till individen. Ersättning för arbete i etableringsjobb kan betalas ut maximalt i 24 månader. Liksom i övriga subventionerade anställningar kommer arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar vara viktigt även vad gäller etableringsjobben.

Mer information om avtalet kommer att publiceras på tmf.se.