NYHET - HÅLLBARHET & NÄRINGSPOLITIK

Från global till lokal – att ställa om råvaruförsörjningen för möbel- och inredningsindustrin

Begränsad tillgång på råvara, prisökningar och ett oroligt världsläge kräver omställning för många möbel- och inredningsföretag för att säkra produktionen. Samtidigt vill konsumenter allt oftare veta vilket virke som används i produkterna de köper. Branschen står hela tiden inför ökade krav på resurseffektivitet, spårbarhet och cirkulära flöden och Trä- och Möbelföretagen (TMF) har därför kartlagt råvaruförsörjningen samt tillsammans med Skogsindustrierna och Svenskt Trä enats om en färdplan för att hjälpa branschen i omställningen.

9 januari 2023
Gemensam färdplan ska stärka möbel-och inredningsbranschen
Foto: Stolab

I dag är majoriteten av det trä som svenska företag använder för produktion importerad. Andelen svenskt trä i svenska möbler och inredningsprodukter är liten och beroendet av omvärlden gör därför branschen sårbar för exempelvis prisförändringar, en osäker råvarutillgång och försvårade leveranskedjor.

Ny kartläggning av råvaruförsörjningen

En kartläggning och analys av råvaruförsörjningen för möbel- och inredningsbranschen har sammanställts i en ny rapport som genomförts av konsultföretaget Afry på uppdrag av TMF. Förhoppningen är att rapporten ska hjälpa branschen att möta sina utmaningar.

Trä- och Möbelföretagens vd David Johnsson intygar att det har varit en stökig och turbulent höst som ställt medlemsföretagen inför stora utmaningar.

– Råvarutillgången och prisökningen har lett till en utmanande situation som krävt en snabb omställning för många företag för att kunna säkra deras produktion. I oroliga tider är fakta och kunskap oumbärliga så det känns värdefullt att vi har kunnat genomföra analysen som förhoppningsvis kan ge branschen vägledning, säger David Johnsson.

Analysen visar på nya prövningar för branschen. Brutna leveranskedjor har gjort att beställt material inte har kommit fram vilket är en ny och unik situation. Dessutom har det varit stora prisökningar på trävaror under de senaste åren. En stundande lågkonjunktur har gjort att priserna har börjat sjunka något igen men man tror ändå inte att prissättningen kommer att stabiliseras på sikt. Trävaruimporten kommer troligtvis att fortsätta präglas av så väl turbulenta priser som osäkra leveranser, enligt rapporten.

Med andra ord är det flera faktorer som gör det intressant att se över råvaruförsörjningen på sikt. Den rådande klimatkrisen kräver också långsiktiga hållbara lösningar för svenska möbel- och inredningsföretag och betydelsen av närproducerad råvara har kanske aldrig varit större.

Gemensam färdplan ska hjälpa branschen framåt

För att bidra till diskussionen har Trä- och Möbelföretagen tillsammans med Skogsindustrierna och Svenskt Trä tagit initiativ till en gemensam färdplan för branschen. Färdplanen ska hjälpa branschen att öka förädlingen- och användningen av lokala biobaserade material. Planen är den första i sitt slag och ett viktigt steg på vägen för att utveckla branschen.

Genom färdplanen kan branschen minska klimatavtrycket, få fördjupad kunskap samt utveckla produkter och affärsmodeller som stödjer cirkulära flöden. Målsättningen är att till år 2030 ha lagt grunden för en hållbar möbel- och inredningsbransch med en ökad andel lokala biobaserade material.

– Med vår gemensamma färdplan vill vi skapa dialog och förutsättningar för en långsiktig och hållbar industri, vilket i sin tur kan bidra till samhällsnytta med fler arbetstillfällen och en utvecklad glesbygd.

Vi kan dessutom öka värdet på skogen och skogens produkter, säger Björn Nordin chef arkitektur och design på Svenskt Trä.

Där ser han stora möjligheter med exempelvis trävaror från svenska lövträd. Även David Johnsson ser att det är nödvändigt med nya affärsmodeller för en lokal råvaruförsörjning.

– Ökat användande av lokal träråvara i svensk möbelproduktion stärker svensk möbelindustris fortsatta hållbarhetsutveckling och ökar konkurrenskraften med nya förutsättningar för nya affärsmodeller. Det är ett viktigt bidrag till den nödvändiga gröna omställningen av svensk industri, säger David Johnsson.

Läs mer om Färdplan för en resurseffektiv, biobaserad möbel- och inredningsbransch.