NYHET - REKRYTERING

Företagen går stärkta ur pandemin - fortsatt expansion ökar behovet av utbildad arbetskraft

I TMF:s årliga undersökning av trä- och möbelindustrins rekryteringsbehov framgår en något lägre rekrytering av utbildad arbetskraft med anledning av pandemin Covid-19. Trots begränsande rekommendationer och restriktioner har dock företagen klarat sig bra, och under 2020 har cirka 3 400 personer anställts inom branschen, vilket endast är ett par procentenheter lägre än föregående år. Företagen inom trä- och möbelindustrin är också optimistiska inför framtiden.

25 mars 2021
TMF 360 GRADER
Foto: Kinnarps

Enligt en samlad bedömning förväntas branschen behöva fylla cirka 2 500 vakanser det kommande året, vilket är något fler jämfört med 2020. Något som förstärker det försiktigt optimistiska läget är företagens utökade verksamhet samt behovet av nya tjänster som kommer att öka kraftigt över en 1-3-årsperiod.

- Det är glädjande att se att det fortfarande finns jobb direkt efter gymnasiet – som ger en bra lön samt ger möjlighet till utveckling eller vidare studier. Efterfrågan på arbetskraft har inte minskat på grund av pandemin. Väljer du en gymnasie- eller yrkesvuxutbildning nu kommer du ut på en urstark arbetsmarknad, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF.

Stor efterfrågan i Småland, Västra Götaland och östra Skåne
Branschen upplever dock fortfarande svårigheter med att rekrytera och hitta personal med rätt yrkeserfarenhet och hög kompetens. Andra orsaker som utmanar rekryteringen är att hitta personal med rätt engagemang, rätt utbildning samt att geografin försvårar rekryteringsmöjligheterna. Efterfrågan på arbetskraft gäller särskilt Smålandslänen, Västra Götaland och östra Skåne.

I undersökningen framkommer det också att fler är nöjda och ställer sig positiva till utbudet av utbildningar än tidigare. TMF har länge jobbat för att kommuner ska starta fler utbildningar på gymnasie- och yrkeshögskolor runtom i landet, något som välkomnas av de företag som idag befinner sig i en expansiv fas. I en tid där unga oroar sig inför framtiden och främst gällande arbetsmarknaden, så visar trä- och möbelbranschen att det finns stora framtidsmöjligheter för unga trots ett år av ovisshet.

TMF:s Rekryteringsrapport tas fram av Prognoscentret och publiceras en gång per år. Rapporten finns bifogad och kan även laddas ned från tmf.se/rekrytering.

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, kontakta gärna:
- Henrik Smedmark, utbildningsansvarig TMF, 08-762 72 61, henrik.smedmark@tmf.se
- Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81, sophie.hammarskjold@tmf.se