NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING & NÄRINGSPOLITIK

”Välkommet att ge efterfrågan på arbetsmarknaden en ökad påverkan på gymnasial utbildning”

Idag, den 8 juni, redovisar Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola sitt förslag på hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Henrik Smedmark, kompetensförsörjningsexpert på TMF, välkomnar förslagen - inte minst när det gäller hur arbetsmarknadens behov i högre grad ska styra utbildningsutbudet. Utredningen är angelägen och TMF har medverkat i en löpande dialog.

8 juni 2020
DEBATT: "Kommunerna har misslyckats med yrkesutbildningen"
Foto: Sören Andersson

"Svårigheterna med att hitta yrkesutbildad arbetskraft är en bekymmersam flaskhals för våra medlemsföretag. Det är därför en bra idé att ge efterfrågan på arbetsmarknaden en ökad påverkan på vilka utbildningar som ges inom gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning. Arbetet inom Teknikcollege har sedan många år visat att en ökad samverkan mellan kommuner och friskolor kring utbildningsutbud på regional nivå är en framgångsfaktor.

Idag den 8 juni, har regeringens utredare Lars Stjernkvist lämnat över utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola till regeringen (se länk till höger). Utredningen är angelägen och TMF har haft en löpande dialog med utredningen.

Många kommuner är för små eller har varit ovilliga att samverka för att säkra ett allsidigt utbud av utbildning i gymnasieskolan och yrkesvux. Detta har varit tydligt för landets träutbildningar där mer än hälften har försvunnit de senaste 15 åren trots att behovet av arbetskraft varit i det närmaste konstant. Det är därför angeläget att vi får till en bättre samverkan både mellan kommuner och andra huvudmän och mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Att ställa krav på regionalt ansvarstagande för ett allsidigt utbud är viktigt både för elevernas valmöjligheter och företagens kompetensförsörjning.

Arbetsmarknadens behov måste i större utsträckning styra utbildningsutbudet. Vi anser att det är rimligt att skollagen ändras så att dimensioneringen av utbildningsutbudet i gymnasieskolan styrs av en sammanvägd bedömning av elevernas önskemål och arbetsmarknadens behov. När det gäller vuxenutbildningen bör arbetsmarknadens behov vara det som i huvudsak styr dimensioneringen. Här besitter branscherna viktig kunskap om de framtida behoven i företagen.

Vår erfarenhet är att yrkesutbildningar med nära samverkan med företagen och tydliga krav på eleverna är mer attraktiva. Det är också viktigt att ge ambitiösa elever möjlighet att kombinera en kvalificerad yrkesutbildning med behörighet till vidare studier. En förändrad dimensionering kräver därför ett stärkt kvalitetsarbete för att skapa attraktiva utbildningar. Se till att högskolebehörighet per automatik finns på yrkesprogrammen, men möjlig att välja bort, och skapa yrkesutgångar från högskoleförberedande program.
Planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola kan göras på många sätt, bra och dåliga. Vi ser fram emot att i detalj sätta oss in i utredningens förslag och en konstruktiv dialog med politiken kring utredningens förslag."

Henrik Smedmark, kompetensförsörjningsexpert, Trä- och Möbelföretagen (TMF)