SCIP - Databasen som säkerställer information om produkter som innehåller SVHC

SCIP
Foto: TMF

Från och med den 5 januari 2022 måste alla varor som innehåller över 0,1% SVHC registreras på ECHA:s nyetablerade SCIP-databas enligt EU:s direktiv om avfall.

Se allmän information nedan samt undersidor - om de olika stegen - i menyn till höger.

När varor blir avfall kan förekomsten av farliga ämnen göra avfallet olämpligt för återvinning. EU har uttalat mål om giftfria materialkretslopp och för att främja den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, tagit fram SCIP-databasen dit leverantörer av varor ska anmäla förekomst av SVHC i sina varor. Informationen ska därmed finnas tillgänglig under varornas hela livscykel inklusive i avfallsledet.


Förkortningen SVHC står för "Substances of Very High Concern" medan SCIP refererar till "Substances of Concern In articles as such or in complex objects Products".

SVHC utgörs av över 200 särskilt farliga ämnen som är upptagna i ECHA:s kandidatförteckning. Kandidatförteckningen är en del av den europeiska kemikalielagstiftningen och uppdateras med nya ämnen två gånger per år, vanligen i januari och i juli. SVHC kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön och utgörs av ämnen som:

 • är cancerframkallande (kategori 1A eller 1B)
 • skadar arvsmassan (könscellsmutagena i kategori 1A eller 1B)
 • stör fortplantningsförmågan (reproduktionstoxiska i kategori 1A eller 1B)
 • är långlivade, bioackumulerande och toxiska (så kallade PBT-ämnen)
 • är mycket långlivade och mycket bioackumulerande (så kallade vPvB-ämnen)
 • har andra särskilt farliga egenskaper som anses vara lika allvarliga som de ovan, till exempel hormonstörande egenskaper.

Enligt REACH måste redan idag den som tillverkar, importerar eller distribuerar varor alternativt kemiska produkter inom EU och EES ha kontroll över SVHC-ämnen i halter över 0,1 %. Om så är fallet måste man enligt artikel 33 i REACH utan uppmaning redovisa ingående SVHC för yrkesmässigt verksamma kunder. Konsumenter ska på begäran få samma information inom 45 dagar.

Nu måste alltså alla som säljer varor på EU:s inre marknad innehållande SVHC i halter över 0,1% lämna information till SCIP-databasen. Detta ska ske senast när varan görs tillgänglig för någon annan, det vill säga när den släpps ut på marknaden. Alla produkter med informationskrav ska vara inrapporterade till databasen från och med den 5 januari 2022.

Efter detta datum ska alla produkter med informationskrav registreras innan de sätts ut på marknaden. Informationen för varje produkt som finns i databasen ska sedan uppdateras om kandidatförteckningen förändras, om substitution sker eller om det kommer ny information från leverantör.

Tanken är att informationen i SCIP-databasen ska vara användbar för bland annat:

 • aktörer som hanterar avfall så att de lättare kan avgöra vilka varor som kan ge problem vid cirkulära flöden
 • myndigheter att få kunskap om vilka varor som kan innehålla särskilt farliga ämnen
 • konsumenter att kunna göra medvetna val.

En betydande del av information i databasen ska vara öppet sökbar. Ett ytterligare syfte med SCIP-databasen och fokuset på SVHC är att uppmuntra till substitution av särskilt farliga ämnen. Tillverkare och leverantörer bör reda ut huruvida denna typ av ämnen är nödvändiga men även att sträva efter att material/komponenter ska vara fria från SVHC.

ECHA menar att SCIP-databasen har tre huvudsyften:

 1. Att minska genereringen av avfall som innehåller farliga ämnen genom att stödja substitution av ämnen i kandidatförteckningen i varor som släpps ut på EU-marknaden.
 2. Att göra information tillgänglig för att ytterligare förbättra avfallshanteringen.
 3. Att göra det möjligt för myndigheterna att övervaka användningen av ämnen som inger betänkligheter och ingår i varor och att vidta lämpliga åtgärder under varornas hela livscykel, också i avfallsstadiet.
TMF:s rekommendation – undvik SVHC i möjligaste mån

SVHC utgör ämnen som är mycket olämpliga att använda av hälso/miljöskäl och kan försvåra cirkulära flöden. Det är dessutom förenat med stor administrativ börda att hantera varor som innehåller SVHC.

Därför rekommenderar TMF att i möjligaste mån kräva av sina leverantörer att erbjuda råvaror, komponenter och insatsvaror helt fria från SVHC.

Robin Ljungar
Robin Ljungar
Hållbarhetschef