Cirkulära affärsmodeller

Kretslopp
Foto: TMF

Samhället står inför stora utmaningar när det gäller klimathot, råvaruförsörjning, prisutveckling på råvaror och avfallshantering. Cirkulär ekonomi har blivit ett viktigt verktyg för att minska energiförbrukning och för att mer effektivt utnyttja begränsade råvaror. TMF arbetar med och stöttar utvecklingen av affärsmodeller som bygger på ökad grad av cirkuläritet.

Cirkulära affärsmodeller och ökad grad av cirkulära flöden öppnar upp möjligheter för näringsliv och företag att utveckla nya kunderbjudanden som gynnar återbruk, återvinning och återtillverkning samtidigt som man skapar kundnytta.

Cirkulära ekonomi står i kontrast till den traditionella linjära ekonomin som präglas av utvinning av råvaror, produktion, distribution, konsumtion och kvittblivning genom deponi eller förbränning. Denna modell har varit dominerande sedan den industriella revolutionen men förutsätter oändliga råvarutillgångar samt möjlighet till oändlig deponi av avfall på land, i hav och i atmosfären.

Man talar om "peak oil" vilket indikerar den tidpunkt då maximal produktion (eller snarare maximal utvinning) av råolja nås, varefter den kommer att minska till dess att oljan de facto tar slut. Nu uppmärksammas att en rad andra viktiga råvaror också är föremål för "peak", t. ex krom, koppar, indium, bly, nickel, platina, silver, tenn, uran, zink, fosfor, sällsynta jordartsmetaller och ytterligare en rad viktiga ämnen. Utöver att tillgången riskerar minska drastiskt så driver detta prisutvecklingen. Ökad återtillverkning och effektivare utnyttjande av viktiga insatsvaror är nödvändigt eftersom många viktiga ämnen riskerar att ta slut. Dessutom innebär återanvändning av råvaror att energiförbrukning kan minska med upp till 90% jämfört med att använda jungfruliga råvaror.

TMF arbetar med och stöttar utvecklingen av affärsmodeller som bygger på ökad grad av cirkuläritet. Det är av yttersta vikt att fokus ligger på att skapa ett kundvärde – ett värde som kunden är beredd att betala för – och samtidigt gynna det cirkulära och bidraga till lösningar på de problem vi står inför vad gäller klimat och råvaruförsörjning.

Svenskt Näringsliv-rapport - med medverkan av TMF

Svenskt Näringsliv har lanserat en rapport hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas.
"Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
Ladda ner rapport-materialet till höger.

Rapporten är upphängd kring åtta viktiga principer:

  • Näringslivet har en viktig och central roll i utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi. Långsiktighet, affärsmässighet och lönsamhet är självklara utgångspunkter för näringslivets engagemang.
  • Hållbar utveckling, med fokus på att väga samman miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer, måste vara utgångspunkten vid politiska beslut, framtagande av regelverk och åtgärder.
  • Det internationella perspektivet är avgörande, när många material och produktflöden är globala. Frihandel är en grundförutsättning, och regelverk måste anpassas så att frihandeln värnas.
  • Förutsättningarna skiljer sig åt mellan näringslivets branscher. Det är viktigt att beakta att olika lösningar och modeller behövs för olika branscher, material och produkter.
  • Konsumentfokus är centralt, då konsumenten har en nyckelroll genom sitt agerande – både vad gäller val av produkter och hanteringen av dessa samt återvinning.
  • Effektiva och storskaliga flöden behövs, där återvunnet material och biprodukter ges samma förutsättningar som jungfruligt material.
  • Styrmedel behöver harmoniseras både på EU-nivå och internationellt för att underlätta handel och företagande kopplat till cirkulär ekonomi. Begreppet avfall måste omdefinieras till att ses som en resurs.
  • Digitalisering och artificiell intelligens underlättar en mer cirkulär ekonomi genom nya kunderbjudanden, allt effektivare tillverkningsprocesser och bättre informationsöverföring mellan aktörer.

Kontakta TMF:s hållbarhetschef Robin Ljungar för vidare diskussioner.