Beställaransvar vid transportköp

Kinnarps, Lastbil
Foto: Kinnarps

Från den 1 juli 2018 skärptes reglerna för beställaransvar vid transportköp. Eftersom Trä- och Möbelföretagens medlemsföretag regelbundet anlitar transportföretag för leveranser av varor finns det anledning att uppmärksamma de skärpta reglerna. Nedan ger vi en översikt om vad som gäller.

Beställaransvar

Regler om beställaransvar vid transportköp har funnits i olika former i Sverige sedan 1970-talet. Dessa regler innebär bl.a. att en beställare som sluter avtal med ett transportföretag kan bli straffrättsligt ansvarig om vederbörande känt till eller haft skälig anledning att anta att transportföretaget saknade tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik i Sverige.

De nya bestämmelserna innebär bl.a. att det dessutom införs en uttrycklig undersökningsplikt. En beställare som sluter avtal med ett transportföretag och som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte har kontrollerat tillståndsinnehavet på ett sätt som skäligen kan begäras ska också kunna dömas till straffrättsligt ansvar.

Det är den part som ingår avtalet med trafikutövaren (det transportföretag som faktiskt utför transporten) som ska kontrollera att nödvändiga tillstånd finns. Om den som vill få en transport utförd exempelvis vänder sig till en speditör, som i sin tur anlitar ett åkeri för att utföra transporten, är det speditören som ska kontrollera att nödvändiga tillstånd finns. Om ett transportföretag anlitar en underentreprenör, är det anlitande åkeriet som har undersökningsplikt.

Det kan tilläggas att beställaransvaret endast gäller den som yrkesmässigt köper transporter.

Tillståndspliktig verksamhet

Yrkesmässig trafik (såväl god-, taxi- eller busstrafik) är tillståndspliktiga verksamheter. I Sverige prövar Transportstyrelsen ansökningar om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik. Att ett tillstånd beviljas innebär att verksamhetsutövaren uppfyller ett antal krav bl.a. yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden och gott anseende. Tillstånd beviljas genom ett beslut, och en anteckning om innehav av tillståndet förs in i vägtrafikregistret. För utförande av internationella gods- och busstransporter inom EES krävs att företaget dessutom innehar gemenskapstillstånd. När Transportstyrelsen beviljar ett gemenskapstillstånd utfärdar myndigheten ett fysiskt tillstånd (s.k. blå tillstånd).

Kontroll av tillstånd

När det gäller frågan hur tillståndsinnehavet ska kontrolleras kan följande anges.

Om ett transportföretag i Sverige har tillstånd eller inte är lätt att kontrollera genom att gå in på Transportstyrelsens webbsida, där detta finna antecknat.

Om det är fråga om ett utlandsetablerat transportföretag, måste beställaren gå vidare och kontrollera om företaget har ett gemenskapstillstånd som utfärdats i etableringslandet. Detta görs genom att företaget kontaktar transportföretaget, som ska kunna visa upp tillståndshandlingen.

Beställaren måste även kontrollera att transportföretaget innehar rätt typ av tillstånd för den transport som ska utföras, dvs tillståndet omfattar taxi-, gods- eller busstrafik och att tillståndet är aktuellt.

Om en beställare vid en kontroll upptäcker att transportföretaget inte har ett erforderligt tillstånd ska avtal med transportören inte slutas.

Straffansvar

Beställaransvarsreglerna är straffansvarsregler. Det är därför polis, åklagare och domstolar som kommer att bedöma vilka krav som kan ställas på beställarna och i varje enskilt fall avgöra om beställarna har uppfyllt sin skyldighet.

Det bör dock påpekas att en beställare gör klokt i att spara dokumentation om att kontrollen gjorts. Det kommer sannolikt även krävas att kontroll av tillståndsinnehavet upprepas i de fall företaget har slutit ett löpande avtal om transport.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in