NYHET - CERTIFIERING & HÅLLBARHET

TMF – nyblivna medlemmar i FSC Sverige

Sedan en dryg vecka är TMF medlemmar i FSC Sverige. FSC Sverige:s uppdrag är att uppmuntra till ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, men också att öka kunskapen om FSC och övervaka användningen av FSC:s varumärken i Sverige. Vad innebär medlemskapet och möjligheten att påverka för TMF? Så här säger TMF:s hållbarhetschef Robin Ljungar.

10 november 2022
Foto: Glimakra of Sweden

- Trä är den i särklass viktigaste och mest mångfacetterade råvaran våra medlemmar använder. Samtidigt som trä är förnyelsebart och klimatsmart så är det av stor vikt att säkerställa att råvaran verkligen härrör från ansvarsfullt brukade skogar, vilket ställer krav på spårbarhet och tuffa hållbarhetskriterier. FSC som certifiering hjälper våra medlemsföretag att just säkerställa att träråvaran man köper är hållbar. Eftersom träråvara från ansvarsfullt brukade skogar är något av en ryggrad i våra företags ambitioner att erbjuda hållbara lösningar så spelar FSC också en avgörande roll för att konkret säkerställa träråvarans ursprung. Certifieringssystem måste emellertid ständigt utvecklas och i det arbetet vill TMF aktivt delta i så att FSC stärks i takt med att omvärldens förväntningar ökar.

Vad är viktigast när det gäller ansvarsfullt skogsbruk för trä- och möbelindustrin?
- För våra medlemmar är det av stor vikt att säkerställa att den träråvara som köps in kommer från ansvarsfullt brukade skogar med nettotillväxt och där förutsättningar för bevarande och utveckling av biologisk mångfald är goda. Även om det finns lagstiftning, och oftast tillförlitlig tillsyn, inom de flesta EU-länder, så kan man som köpare uppleva en osäkerhet.Om man dessutom tar träråvara eller produkter från länder utanför EU, där lagstiftning och tillsyn skulle kunna vara bristfälliga, så är certifieringar som FSC en viktig part att luta sig mot. Särskilt som FSC har utformat sina krav med hänsyn till ekonomiska, sociala och ekologiska intressen.

Hur ansvarsfull är trä – och möbelindustrin egentligen när det gäller valet av träråvaran?
- Svensk träbearbetande industri ha länge befunnit sig i framkant när det gäller miljö- och hållbarhet. Beroende på verksamhet så används såväl inhemsk råvara som importerad. Den svenska skogen domineras av barrträ som företrädesvis används till byggnader, konstruktioner och stommar. Andra användningsområden som t. ex möbler, inredningar och parkettgolv kan kräva lövträ som i större utsträckning importeras.

- Det är dock viktigt att komma ihåg att metoder, traditioner och även lagstiftning skiljer sig åt i olika delar av världen och globalt finns allvarliga problem som måste lösas. Det svenska skogsbruket ligger emellertid i framkant och man har lyckats kombinera hög tillväxt i virkesförrådet med ett betydande uttag av träråvara för industrin. Sammantaget rekommenderar TMF att använda sig av internationellt erkända certifieringar som FSC för att minimera osäkerhet, speciellt om träråvara köps in från leverantörer utanför EU.

FSC Sverige ser också stora möjligheter med att ha fått med Trä- och Möbelföretagen, TMF, som medlem.

- Att Trä- och Möbelföretagen engagerar sig i FSC är både positivt och viktigt. De samlar många av branschens företag och har stor möjlighet att påverka och driva på utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle där skogen spelar en stor roll, säger Lena Dahl verksamhetschef vid FSC Sverige.

Frågor om FSC Sverige?
Mejla kontakt@se.fsc.org eller ring 018-14 15 26.