NYHET - HÅLLBARHET

”Trähusföretagen står väl rustade”

En proposition från regeringen föreslår nu en ny lag för klimatdeklaration av byggnader. Denna lag med tillhörande förordning och föreskrift har varit ute på remiss under 2020/21 – där bl a TMF svarat. Boverket har även publicerat en klimatdatabas som ett hjälpmedel vid deklareringen. ”En ny klimatlag banar väg för ett ökat träbyggande och vi kan redan nu se ett betydligt ökat intresse. Våra trähusföretag står väl rustade med nya produktionsenheter”, säger Anders Rosenkilde, TMF:s chef för teknisk utveckling.

24 mars 2021
”Trähusföretagen står väl rustade”
Foto: Sören Andersson

I propositionen föreslås en ny lag om klimatdeklaration för byggnader och en ändring i plan- och bygglagen. Införandet av klimatdeklaration är en del i januariavtalet och en åtgärd i regeringens klimathandlingsplan.

Förslaget innebär att byggherrar ska beräkna och redovisa den klimatpåverkan som uppstår vid uppförande av en ny byggnad. Deklarationen omfattar de växthusgasutsläpp som uppstår under byggskedet (uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och transporter). Att upprätta och lämna in en klimatdeklaration blir ett villkor för att byggherren ska få slutbesked.

Klimatdeklarationen syftar till att minska klimatpåverkan från byggandet och skapar förutsättningar för att på sikt styra mot kraftigare åtgärder som minskar växthusgasutsläppen.
Leverantörer av bygginredning såsom fönster och dörrar får också ökade krav för tillhandahålla s k EPD:er (Environment Product Declaration) för sina produkter som behövs som underlag för klimatdeklaration.

Den nya lagen träder ikraft den 1 januari 2022 och gäller de byggherrar som söker bygglov från och med den 1 januari 2022.

Läs mer
Klimatdeklaration för byggnader, prop. 2020/21:144 
Boverkets klimatdatabas

Mer om klimatdeklarering
TMF kommer att skriva om klimatdeklarationer och EPD i kommande numret av Trä & Möbelforum (nr 2 2021) – ute i slutet av april.
Se även information om TMF-remiss-svar samt vårt EPD-projekt till höger i menyn.