NYHET - UPPHANDLING & OFFENTLIG UPPHANDLING

”För små och medelstora företag blir det extra kännbart med fler regler, administration, förseningar och ökade kostnader”

Läs vad TMF:s Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling, säger om handelsavtalet och vad det kommer betyda för trä- och möbelindustrin ifråga om handel, tjänster och rörlighet, regelverk, immateriell egendom samt offentlig upphandling.

31 december 2020
Godkänt Brexitavtal tar vid på nyårsdagen – TMF om det nya handelsavtalet
Foto: Pixabay

Under julhelgen sa EU-länderna ja till det brittiska handelsavtal som unionen kom över med Storbritannien om och nu har även det brittiska parlamentet godkänt premiärminister Boris Johnsons frihandelsavtal med EU. Underhuset röstade ja med resultatet 521 ja mot 73 nej. Förslaget gick även igenom överhuset, vilket innebär att det kommer att bli brittisk lag.
I och med att drottning Elizabeth II godkände avtalet vid 01.30-tiden i natt återstår inga hinder, och brexitavtalet kan träda ikraft i provisorisk form när den brittiska övergångsperioden löper ut vid årsskiftet – detta trots att EU-parlamentet ännu inte formellt har godkänt avtalet.

Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling på TMF, välkomnar ett avtal men ser också betydande negativa konsekvenser när det gäller regler och administration.

- Det är bra för svenskt trä och möbelindustri att ett avtal mellan EU och Storbritannien har nåtts. Den tidigare fria rörligheten av varor och tjänster, som vi varit vana vid sedan länge, kommer att ersättas av ett nytt ramverk som även medför en allt krångligare handel framöver. Storbritannien är bland de fem största exportmarknaderna för svensk trä- och möbelindustri. För små och medelstora företag blir det extra kännbart med fler regler, administration, förseningar och ökade kostnader.

- Vår förhoppning är att avtalet är en grund som parterna kan bygga vidare på för att ytterligare förenkla handeln. Vi förutsätter att brittiska tullmyndigheter och deras motsvarigheter i EU samarbetar, för att minimera tulladministrationen. Verkligen viktigt framöver är att man gör allt för att minska risken för att produktkrav avviker från varandra, det kan leda till tidsödande och kostsamma processer för många företag. Parterna bör ha ett omfattande regelsamarbete så att man, när det är möjligt, utvecklar produktregler som är så likartade som möjligt.

- Nu är det viktigaste att avtalet ratificeras, så att konsekvenserna av utträdet mildras. Fokus framåt blir att medlemsländer och företag kan ställa om för att hantera den nya, lite krångligare handelsrelationen med Storbritannien.

Nedan har TMF listat några av de viktigaste delarna av utträdesavtalet:

 • Det kommer inte finnas några tullar eller kvoter på den rörelse av varor som produceras mellan Storbritannien och EU.
 • Avtalet bygger på internationell rätt, inte EU-lagstiftning. Det finns ingen roll för EU-domstolen och inga krav för att Storbritannien ska fortsätta att följa EU-lagstiftningen.
 • Avtalet inbäddar hög arbetsmiljö och klimatstandarder utan att ge EU något direkt inflyttande över detta.
 • Avtalet avslutar EU: s statsstöd i Storbritannien och tillåter Storbritannien att införa ett eget subventionssystem.

Vi listar också de viktigaste konsekvenserna ifråga om handel, tjänster och rörlighet, regelverk, immateriell egendom samt offentlig upphandling.

Handel

 • Avtalet fastställer nolltullar eller kvoter för handel mellan Storbritannien och EU, där varor uppfyller relevanta ursprungsregler. Avtalet bygger på WTO-åtaganden och principer, underlättar handel och tar itu med icke-tariffära hinder (såsom import- och exportlicensrestriktioner). Det säkerställer också att åtgärder för att avhjälpa handel undersöks och tillämpas på ett proportionerligt och öppet sätt.
 • Storbritannien och EU har kommit överens om ett ursprungsregler kapitel som innehåller moderna och lämpliga ursprungsregler som säkerställer att endast varor med "ursprung" kan dra nytta av de arrangemangen för marknadstillträde.
 • Avtalet underlättande av genomsnittlig prissättning, bokföringssegregering för vissa produkter samt allt material och tolerans efter värde. Reglerna stöds också av förutsägbara och billiga administrativa arrangemang för att bevisa sitt ursprung.
 • Avtal innehåller ett TBT-kapitel som behandlar handelshinder mellan Storbritannien och EU, samtidigt som båda parter ger friheten att reglera varor på det sätt som är mest lämpligt för sin egen marknad. Detta bygger på WTO: s TBT-avtal och innehåller bestämmelser om teknisk reglering, bedömning av överensstämmelse, standardisering, ackreditering, marknadskontroll och märkning och märkning.
 • Avtalet syftar till att underlätta handeln med kemikalier, säkerställa höga miljö- och hälsoskyddsnivåer och föreskriver samarbete mellan myndigheter. Det inkluderar gemensamma åtaganden för ett omfattande genomförande av internationella klassificerings- och märkningsregler samt åtaganden om fortlöpande samarbete och informationsutbyte.
 • Avtalet bygger på WTO: s handelslättnadsavtal och Världstullorganisationens (WCO) reviderade Kyotokonvention och föreskriver effektiva tullarrangemang som täcker all handel med varor. Förutom att underlätta handeln säkerställer avtalet att tullmyndigheterna i båda parterna förblir i stånd att skydda sina respektive reglerings-, säkerhets- och ekonomiska intressen.
 • CTF-kapitlet innehåller åtgärder för att underlätta legitim handel genom att ta itu med administrativa hinder för näringsidkare, bland annat genom ömsesidigt erkännande av system för "trusted trader" (AEO). Detta inkluderar bestämmelser för att stödja effektiviteten i dokumentförståelse, öppenhet, förhandsavgöranden och icke-diskriminering.
 • Avtalet gör det möjligt för myndigheter i Storbritannien och EU att samarbeta och utbyta information om moms, även i syfte att bekämpa momsbedrägerier. Protokollet gör det också möjligt för endera parten att begära att den andra parten återkräver obetalda tullar, punktskatter eller moms på dess vägnar.

Tjänster och rörlighet

 • Avtalet fastställer behandlingen och åtkomstnivån som Storbritannien och EU har kommit överens om att bevilja varandras tjänsteleverantörer och investerare. Dessa bestämmelser kommer att erbjuda företag och privatpersoner den säkerhet och det stöd de behöver för att fortsätta handla lönsamt med EU.
 • Avtalet innehåller de åtaganden som Storbritannien och EU har åtagit sig när det gäller affärsmobilitet. Dessa bestämmelser kommer att ge Storbritanniens företag och enskilda den rättssäkerhet och administrativa tydlighet som de behöver för att fortsätta att bedriva affärsverksamhet och tillhandahålla tjänster i EU när övergångsperioden slutar.
 • Avtalet innehåller åtaganden för kortvariga affärsbesökare. affärsbesökare för etableringsändamål; företagsförflyttare; kontraktuella tjänsteleverantörer; och oberoende yrkesverksamma. Parterna har kommit överens om att inte införa begränsningar för marknadstillträde (t.ex. ekonomiska behovstester) eller diskriminerande hinder för affärspersoner som faller inom dessa kategorier.
 • Parterna har också kommit överens om åtaganden om vistelsens längd som i stort sett återspeglar det resultat som uppnåtts i det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan. Detta inkluderar möjligheten för brittiska kortvariga affärsbesökare att resa till EU i 90 dagar under en 180-dagarsperiod. Parterna har också kommit överens om att inte införa arbetstillstånd för affärsbesökare för etableringsändamål.
 • Avtalet innehåller också omfattande åtgärder för öppenhet och procedurlättnader, vilket underlättar bördan för framtida viserings- och arbetstillståndssökande. Det garanterar att internföretagare kan åtföljas av deras partners och anhöriga när de placeras utomlands, med minimala administrativa bördor.

Regelverk

 • Samtidigt som de båda parternas regleringsautonomi bevaras, kommer bestämmelserna om inhemsk reglering att begränsa hindren "bakom gränsen", såsom långa och ogenomskinliga tillståndsprocesser. Dessa bestämmelser bygger på det gemensamma initiativet om inhemsk reglering av tjänster under förhandlingar i WTO och kommer att göra det möjligt för tjänsteleverantörer och investerare i både Storbritannien och EU att bedriva sin verksamhet effektivt.
 • Storbritannien och EU har enats om en ram för erkännande av yrkeskvalifikationer mellan parterna som bygger på EU: s senaste frihandelsavtal. Det gör förbättringar av dessa avtal, som är utformade för att göra systemet mer flexibelt och lättare för tillsynsmyndigheter att använda.
 • Avtalet klargör att bestämmelserna om yrkeskvalifikationer inte påverkar alternativa arrangemang som Storbritannien kan komma överens med EU, vilket gör det möjligt att komma överens om förbättrade mekanismer i framtiden. Avtal kommer att förhandlas fram yrkesbaserat.
 • Storbritannien och EU har kommit överens om åtaganden om det fria flödet av kapital och betalningar för varor och tjänster för att underlätta handel och investeringar. Bestämmelserna säkerställer att Storbritannien och EU fortfarande kan eftersträva allmänna politiska mål i sina respektive jurisdiktioner.

Immateriell egendom

 • Avtalet innefattar tidigare åtaganden om immateriella rättigheter som ger höga krav på skydd för och verkställighet av immateriella rättigheter. Dessa inkluderar registrerade IP-rättigheter som patent, varumärken och mönster och oregistrerade rättigheter som upphovsrätt, affärshemligheter och oregistrerade mönster. Dessa bestämmelser hänvisar till och överskrider på många områden de standarder som anges i internationella avtal såsom WTO-avtalet om handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter (TRIPS) och Världsorganisationen för immateriella rättigheter (WIPO).
 • Avtalet innehåller mekanismer för samarbete och utbyte av information om IP-frågor av ömsesidigt intresse. Avtalet bibehåller också flexibilitet för varje part, vilket gör det möjligt för Storbritannien att utveckla ett IP-system i linje med våra inhemska prioriteringar.

Offentlig upphandling

 • Avtalet innehåller en transparent och icke-diskriminerande ram för regler för handel med offentlig upphandling. Dessa regler är baserade på WTO: s avtal om offentlig upphandling (GPA), med några tidigare existerande tillägg för omfattad upphandling, inklusive användning av elektroniska medel vid upphandling, elektronisk publicering av meddelanden, miljö-, social- och arbetshänsyn och inhemska granskningsförfaranden.