NYHET - EU & HÅLLBARHET

Produktpass för rätt information i värdekedjan

Som en del i januariöverenskommelsen vill regeringen med start 2021 utreda möjligheten att införa ett produktpass för alla produkter på marknaden. Samtidigt har EU-kommissionen i sin Circular Economy Action Plan föreslagit införande av ett ”product passport” inom unionen. Detta är något som Svenskt Näringsliv - tillsammans med TMF och flera andra branschorganisationer - följer med stort intresse. Men det kvarstår en hel del analyser för att säkerställa att produktpasset utformas på ett bra sätt och i det arbetet är näringslivets delaktighet central.

11 maj 2020
Regeringen genomför tre utredningar om LAS och omställning
Foto: Riksdagen

- Ett produktpass kan ha flera syften, EU-kommissionen framhåller bland annat att man vill underlätta för konsumenter att göra hållbara val. Utöver detta kan det finnas ett värde i att information förmedlas längs värdekedjan så att material lättare kan återanvändas eller återtillverkas. Det senare skulle underlätta tillväxten av cirkulär ekonomi. Det är av stor vikt att ett framtida produktpass införs på EU-nivå gemensamt med andra medlemsstater. TMF har tillsammans med andra branschorganisationer och Svenskt Näringsliv tagit fram ett position paper där vi påtalar vikten av att klargöra syftet med ett produktpass och att passet måste införas inom EU, säger Robin Ljungar, hållbarhetschef på TMF.

Det finns stor kunskap i näringslivet om information i värdekedjor, befintliga system och vad som krävs för att ett produktpass ska fungera i praktiken.
Därför har Svenskt Näringsliv tillsammans med flera branschorganisationer lämnat följande kommentarer i ett position paper:

  • Syftet med ett produktpass behöver fastställas av politiken.
  • Införandet av ett produktpass måste ske på EU-nivå
  • Ett produktpass behöver bygga på regelverk som är harmoniserade inom EU
  • Standardiseringsorganen och globala standarder bör användas vid utformningen.
  • Näringslivets delaktighet i utformningen av produktpasset är avgörande
  • Ansvar för att ta fram och dela informationen till produktpasset måste vara tydligt.
  • Vem som är mottagare och vad informationen ska användas till måste styra utformning och innehåll av passet.
  • Lämplig och rimlig detaljnivå på informationen behöver fastställas
  • Informationen i ett produktpass behöver anpassas efter produkttyp och synkroniseras med befintliga system
  • Det är viktigt med en fungerande tillsyn, uppföljning och kontrol

För att läsa de fullständiga kommentarerna hänvisas till Svenskt Näringslivs position paper som går att ladda ned här till höger.