NYHET - HÅLLBARHET

TMF:s hållbarhetschef: ”Ett nödvändigt verktyg för att nå klimatmålen”

Den europeiska möbelorganisationen EFIC ställer sig bakom såväl den nya handlingsplan för cirkulär ekonomi som offentliggjordes av EU-kommissionen den 11 mars samt den långsiktiga planen ”The Green Deal”. Det handlar om höga ambitioner ifråga om cirkularitet för att därmed kunna nå klimatmålen – en omställning som TMF:s hållbarhetschef Robin Ljungar lyfter fram som nödvändig.

24 april 2020
efic
Foto: TMF

- Cirkulär ekonomi utgör ett viktigt verktyg för att nå målen enligt Parisavtalet och Agenda 2030. Möbelindustrin arbetar intensivt med att utveckla cirkulära produkter och modeller för att sluta materialflöden genom återtillverkning, uppgradering och förlängda produktlivscykler. Regelverk, såväl nationellt som inom unionen, präglas dock av linjära ansatser och förändringar måste ske för att gynna den cirkulära ekonomins tillväxt. Incitament måste skapas för tillverkare och brukare att agera mer resurseffektivt.

- För att öka kunskapen om och behoven hos europeisk möbelindustri har TMF - tillsammans med en rad branschorganisationer inom ramen för EFIC - publicerat The Furniture Sector and Circular Economy 2.0. Här går vi genom förutsättningar, möjligheter och utmaningar för den cirkulära ekonomin i möbelindustrin – och vad vi anser krävs för att gynna framväxt av cirkulära lösningar, säger Robin Ljungar, TMF:s hållbarhetschef.

Från EFIC:s – och TMF:s sida - är man mån om att jobba för ett tydligt och homogent regelverk som är harmoniserat på EU-nivå. Som exempel menar EFIC att EU-lagstiftningen ska tillhandahålla klara definitioner för parametrar som beskriver cirkularitet, till exempel "lång livslängd", "hållbarhet", "reparerbarhet", "återanvändning" och "återvinningsbarhet", och därmed säkerställa en gemensam grund för alla aktörer som är inblandade.

Man betonar även att en riktigt cirkulär ekonomi endast kan uppnås genom en helhetssyn och ett engagemang från många aktörer, inklusive beslutsfattare, industri, experter, akademi och kunder.

Så här säger Markus Wiesner, EFIC:s ordförande, i en presskommentar:

- Vår bransch är helt inriktad på behovet av att optimera resurserna, stimulera marknaderna för cirkulära produkter och tjänster och att minska EU: s ekonomins miljöpåverkan. Vi ser på cirkularitet som en möjlighet, både att växa som en industri, genom att ständigt anpassa våra affärsmodeller och sätta på marknaden innovativa och hållbara produkter, men också att bidra till att lindra klimatutmaningen. Eftersom de flesta av våra företag är små och medelstora företag och mikroföretag är det dock mycket viktigt att reglerna för cirkulär ekonomi harmoniseras på EU-nivå.