NYHET

Coronapandemins konsekvenser för trä- och möbelindustrin går ännu inte att överblicka

Coronaviruset har lett till att prognoser som görs under våren kommer att vara mycket osäkra tills virusets konsekvenser blivit överblickbara. TMF:s marknadsrapport visar sammantaget att trots en fortsatt stabilisering på bostadsmarknaden finns mycket stora orosmoln inom den globala ekonomin.

15 april 2020
TMF i siffror
Foto: TMF

Orderingången för antal småhus under 2019 ligger på i princip oförändrad nivå jämfört med 2018, vilket innebär att nedgången under 2018 kan ha bromsats. Påbörjade småhus och antalet beviljade bygglov för småhus har däremot fortsatt att minska. Statistiken för beviljade bygglov har dock en tidsmässig eftersläpning.
För produktgrupperna dörrar, fönster och trappor varierar utfallet för året; omsättningen för dörrar visar en liten uppgång, för fönster en liten minskning medan trappor har en fortsatt minskning på cirka 10 procent jämfört med 2018. För möbler ökade omsättningen inom tillverkning något (enligt preliminära siffror) medan den totala försäljningen av köksinredningar låg närmast oförändrad mot 2018. Exporten av möbler har ökat som andel av total produktion medan export av köksinredningar är oförändrad jämfört med 2018.

- Utvecklingen för våra branscher under 2019 blev inte så dyster som tidigare prognoser hade förutspått. Den förväntade lågkonjunkturen slog inte igenom men kan komma att göra det under 2020, förstärkt och driven av Coronapandemin. Industrin som helhet sätter sitt hopp till att regeringen genomför genomgripande åtgärder för att stimulera efterfrågan. Det tillfälliga avskaffandet av det andra amorteringskravet är för våra branscher ett litet men dock efterlängtat steg i rätt riktning, säger David Johnsson, vd på TMF.

TMF i siffror 1 2020 innehåller, förutom branschstatistik, även uppdaterad information om branschens lönebild - Löner och arbetsmarknadens struktur. Statistiken visar löneutvecklingen och åldersstrukturen för anställda i TMF:s medlemsföretag – statistik som samlas in av Svenskt Näringsliv och bearbetas av TMF.
TMF:s marknadsrapport 1 2020 omfattar omvärldsbevakning av bostadsmarknaden, inklusive en uppdatering av det ekonomiska läget för byggsektorn.

TMF i siffror och TMF:s marknadsrapport är numera endast digitala och publiceras som två självständiga rapporter: Rapporterna publiceras två gånger per år, april och oktober.

Läs bifogade filer eller ta del av innehållet på tmf.se/tmfisiffror resp. tmf.se/tmfsmarknadsrapport.
Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, kontakta gärna:
- David Johnsson, vd TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se
- Yvonne Identeg, statistik och marknadsdata, TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
- Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81, sophie.hammarskjold@tmf.se