Hållbarhetsrapport

skog
Foto: shutterstock

Sedan 2017 gäller lagen om hållbarhetsrapportering. Kraven på hållbarhetsrapportering är införda i årsredovisningslagen. Där ingår sedan tidigare bestämmelser om den information som ska framgå av företags finansiella rapportering.

Hållbarhetsrapporten ingår som en del av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen och ska offentliggöras tillsammans med och på samma sätt som årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten ska innehålla icke-finansiella upplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenserna av dess verksamhet, såsom frågor som rör miljö, personal och sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Företag som uppfyller mer än ett av följande villkor ska upprätta hållbarhetsrapport:

  1. Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren överstigit 250.
  2. Balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor.
  3. Nettoomsättningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

 

Läs mer

Regeringens propostion inför lagändringen 2017