Svenskt Näringslivs principer

Svenskt näringsliv
Foto: Svenskt Näringsliv

Inom ramen för Svenskt Näringsliv har ett antal övergripande principer identifierats på global nivå som behöver vidmakthållas för att hållbar utveckling ska kunna vara möjlig:

  • Marknadsekonomi, med frihandel och öppen konkurrens är nödvändigt för ekonomisk tillväxt, livskraftiga företag och skapandet av arbetstillfällen.
  • Marknadsekonomin ger de ekonomiska förutsättningar som behövs för en hållbar utveckling.
  • Demokratiska, öppna och trygga samhällen med fungerande institutioner, baserade på alla människors lika värde och en tydlig äganderätt är basen för att uppnå hållbarhetsmålen.
  • Utveckling och beslutsfattande byggd på vetenskapliga fakta är fundamentalt för positiv samhällsutveckling.
  • Värnandet om en god miljö och hållbarhetstänkande är en självklarhet för bra livsmiljöer och en långsiktigt hållbar utveckling.