7 av 10 vill bo i småhus

Trädgårdsstaden
Foto: TMF

En stor majoritet av svenska folket vill helst bo i småhus med trädgård – betydligt fler än hur många som faktiskt gör det. Därför bör småhus utgöra en stor del av nyproduktionen, vilket inte alls är fallet idag

Cirka 40 % av bostadsbeståndet utgörs av småhus, vilket innebär att ungefär halva befolkningen bor i småhus eftersom hushållsstorleken är större. Med småhus menas här fristående villor, radhus och kedjehus. 

Inom EU utgör småhus också cirka 40 % av nyproduktionen medan motsvarande siffra i Sverige landar så lågt som runt 20 %. Regeringen bedömer att 45 000 bostäder byggs 2020, följt av 40 000 stycken 2021. Småhusbyggandet bedöms bli 9 500 respektive 8 700.

En sammanvägd bedömning av de olika undersökningar som gjorts pekar dock på att så mycket som 70 % av svenska folket helst vill bo i småhus. Den största undersökningen genomfördes av Boverket 2014 och därefter har flera andra följt - varav två så sent som 2019.
Samtliga bekräftar bilden av att småhus är det klart mest populära boendealternativet. Till följd av Coronapandemin har det även uppstått ett markant ökat intresse för småhusboende, vilket bland annat märkts i markanta prisuppgångar.

Landshypotek Bank 2017, Kantar Sifo

Drygt sju av tio (72%) av de tillfrågade som bor på landsbygden svarar ett de bor som de drömmer om medan knapp hälften (45%) i städer och tätorter uppger att de har sitt drömboende.

När folk väljer bostad är det viktigaste att bo i ett lugnt område, ha möjlighet att utöva sina intressen och bo nära natur och skog. Fler än sex av tio vill ha en egen trädgård. Närmare 50 procent fler vill bo på landet jämfört med de som idag bor där.

TMF, Sifo 2019

75 procent av svenskarna vill bo i villa, parhus, radhus eller kedjehus(dvs definitionen av småhus) I storstadsområdena vill sju av tio bo i enfamiljshus samtidigt som enbart vad tredje invånare gör det. Fyra av tio svenskar tycker inte att de bostadsområden som deras kommun bygger är tillräckligt varierande när det gäller fördelningen mellan flerbostadshus och enfamiljshus. 

SEB, Demoskop 2019

Över 70% i åldern 25-49 ville helst bo i småhus, över 60% i åldern 50-65.

Boverket, Rapport 2014:24

Minst hälften av de tillfrågade (5000 personer) vill bo i någon form av småhus, oavsett i vilken region de helst vill bo i. Bland de som helst vill bo i Stockholm är det 6 av 10 som vill bo i småhus. För Göteborgs- och Malmö-alternativen är det kring 7 av 10 som vill bo i småhus och i övriga regioner vill cirka 8 av 10 bo i småhus.

Många studerar allt högre upp i åldrarna och kommer senare ut på arbetsmarknaden. Det innebär för de flesta att det blir möjligt att köpa ett småhus allt senare i livet. Många i åldern 35 år och uppåt har redan hunnit bilda familj och kommit att anpassa sig till att bo i city med barnen.

Det är inte produktionskostnaden för ett nytt småhus som är det främsta hindret för att ta steget till att uppföra ett småhus, utan brist på detaljplanerad lämplig mark, byggrätter och höga markpriser.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in