NYHET - NÄRINGSPOLITIK & AVTAL 2023

Färsk konjunkturrapport för trä-och möbelindustrin: ”Många tecken pekar åt fel håll”

Svensk tillverkningsindustri står inför många tuffa utmaningar framöver – vilket även gäller trä- och möbelindustrin. Det visar den konjunkturrapport som Teknikföretagen tagit fram, på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

11 oktober 2022
Eskalerande elkris hos branschens företag
Foto: Juliana Fälldin

Även om produktionen för såväl möbel- som trävaruindustrin stått sig bra de senaste åren, inklusive under coronapandemin, råder nu tuffa premisser såsom materialbrist, nyckfulla elpriser, en osäker geopolitisk situation samt en hög inflation i kombination med en avmattad nolltillväxt. Lägg därtill en vikande privatkonsumtion som inte gynnar trä- och möbelindustrins varor.

Effekten på världsekonomin av först pandemin och nu kriget i Ukraina har samtidigt bidragit till skenande priser på frakt, insatsvaror, och nu senast energi. Detta har successivt kanaliserats till konsumentledet där priserna stiger med runt åtta- nio procent i många länder.

”Framöver är det rimligt att förvänta sig en tydlig inbromsning i den privata konsumtionen” konstaterar Teknikföretagens ekonomer och TMF:s vd David Johnsson instämmer:

- Många tecken pekar tyvärr åt helt fel håll för närvarande; höga- och oförutsägbara elpriser, stigande räntor och hög inflation slår alla hårt mot TMF:s medlemsföretag och hotar tillväxt, konkurrenskraft och jobb.

- Vi har redan sett varsel om uppsägningar börja komma. Dessutom befinner sig 84 procent av våra medlemsföretag i elområde 3 eller 4 och drabbas därför extra hårt.

Nedan följer en sammanfattning av möbel- respektive trävaruindustrin i konjunkturrapporten.

Möbelindustrin - export och produktion

Poduktionsvolymen för möbelindustrin (enligt SCB) har varit skiftande sedan inledningen av 2021. Under årets fyra första månader ökade produktionsnivån något för att därefter falla tillbaka till och med juli, eller med fyra procent i volym. Internationellt ser vi ungefär samma förlopp med minskad produktionsnivå sedan i våras i såväl EU som USA. En förklaring till detta är hushållens reaktion på minskade realinkomster och stigande räntor som påverkar konsumtion av icke nödvändiga varor, som möbler, negativt.

För möbelindustrin i Sverige har också exportvolymen minskat de senaste kvartalen. Under andra kvartalet 2022 var exporten 2,5 procent lägre jämfört med motsvarande kvartal 2021. Även hushållens konsumtion av möbler enligt SCB:s konsumtionsindikator har minskat både kvartal 1 och kvartal 2 i år jämfört med en topp under sista kvartalet 2021.

Tillväxten för möbelexporten (i löpande SEK) har däremot varit mycket omfattande sedan andra kvartalet 2021, i stort sett uteslutande som en följd av ökade exportpriser. Exporten i löpande kronor har varit stark till i stort sett samtliga marknadsområden eller EU sammantaget, Norge och övriga länder.

Trävaruindustri exkl. sågade trävaror – export och produktion

När det gäller trävaruindustrin har produktionsvolymen ökat sedan andra halvåret 2022, dvs efter det djupa produktionsfallet pga corona. Även trävaruindustrin exkl. sågat i EU har haft en trendmässig produktionsökning efter corona. Men sedan inledningen av 2022 (jan‐feb) har EU:s produktionsnivå minskat något till och med juli i år.

Exportvärdet av dörrar, fönster, trähus och övriga snickerier (SNI 1623) har ökat i hög omfattning sedan inledningen av år 2021. Andra kvartalet i år var exportvärdet 15 procent högre i SEK jämfört med motsvarande kvartal 2021.
Exportvolymen, d.v.s. avräknat exportpriser har däremot ökat i begränsad omfattning och var 2,5 procent högre andra kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal förra året. Exportvärdet för hela SNI 16.2 var hela 26 procent högre andra kvartalet i år räknat i årstakt. Volymökningen uppgick till 5 procent.