NYHET - HÅLLBARHET & DÖRRAR & FÖNSTER

TMF 360 GRADER: Goda hållbarhetsutsikter hos Svenska Fönster

Engagemang och ständiga förbättringar genomsyrar Svenska Fönsters arbete med att både optimera de egna processerna och erbjuda högkvalitativa, hållbara produkter och tjänster. Nu växlar de upp hållbarhetsarbetet ytterligare genom att koppla de lokala initiativen till Agenda 2030 på koncernnivå.

24 juni 2021
TMF 360 GRADER
Foto: Svenska Fönster

Drar det kallt från fönstret? Enligt Energimyndigheten släpper dåligt isolerade fönster ut hela en tredjedel av värmen. Fönster är helt enkelt en av de känsligaste punkterna för energiförlust i ett hus och just därför är energieffektiva fönster en viktig pusselbit i framtidens klimatsmarta byggnader.

Hos Svenska Fönster är man förstås medvetna om att fokus på kvalitetsfönster nu ökar. Med produkter som håller minst 50 år, förutsatt att underhållet sköts, kallar de sig "en av de mest hållbara fönstertillverkarna i Sverige". Vad ligger bakom påståendet?

- Medvetenhet om en hållbar framtid ligger i vårt DNA och har en central roll i vår vision om att skapa en ljusare framtid. Bland annat tack vare vårt löpande miljöarbete i alla led, och då särskilt vårt vattenburna ytbehandlingssystem, blev vi först på marknaden 2012 med att klara de nya hårdare kraven för miljömärkningen Svanen, säger Beatrice K Henriksson, vd för Svenska Fönster.

Social hållbarhet viktigt

Svenska Fönster bildades 1997 då småländska Traryd Fönster gick samman med SP Fönster i Hälsingland, bolag vars historia började redan på 30- och 40-talen. Idag ligger huvudkontoret och den största fabriken i Edsbyn, där Svenska Fönster med sina över 900 medarbetare är kommunens främsta arbetsgivare.

Svenska Fönster ägs av Dovista, som i sin tur ägs av VKR Holding med Villum- och Veluxfonden som huvudägare. Globalt ger fonderna stora bidrag till forskning, miljöinsatser, sociala projekt och kultur. Det märks även lokalt i Edsbyn, där en rad projekt stöttas både genom medel från ägarna och från Svenska Fönster för att främja barn, ungdomar, föreningsliv och, inte minst, det lokala bandylaget.

Just den lokala förankringen är en av hemligheterna bakom hållbarhetsframgångarna. Visst finns det lagar och kundkrav att efterleva, men den främsta drivkraften finns hos medarbetarna själva.

- Vi ser ett stort, äkta engagemang. Det händer exempelvis ofta att personer kommer fram och lyfter förslag på förbättringar när jag är ute i fabriken, säger Camilla Olsson, miljösamordnare hos Svenska Fönster.

Ständiga förbättringar i processerna

Anläggningarna i Edsbyn och Söderhamn är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Ledningssystemen underlättar arbetet med ständiga förbättringar, något som präglar företagets förhållningssätt till hållbarhet. Varje dag går exempelvis en arbetsgrupp igenom föregående arbetsdag med fokus på säkerhet, kvalitet, leverans och medarbetare.

Virket som användas i produkterna är certifierat och kommer från närliggande, hållbara skogsbruk. Här används både tallens finaste bit – stamblocket – och virke som fingerskarvats i komponentfabriken i Söderhamn. Produktionen, som är helt fri från lösningsmedel, är optimerad för att minimera spill och det som ändå uppstår används för att värma upp fabriken eller säljs som råvara till träpellets. Sedan 2017 är all energi som används ursprungsmärkt och kommer från förnybara källor.

Föregående år investerade Svenska Fönster stort i sin tillverkning av glaskassetter, något som gett bättre kontroll över produktionen och färre transporter.

Energieffektiva fönster

I fjol tog Svenska Fönster fram miljövarudeklarationer (EPD:er) för sina produkter, ett initiativ som efterfrågats såväl externt som internt. 

- Det är ett jättebra underlag för att se var vi har stor miljöbelastning och var vi behöver jobba för att minska en produkts miljöavtryck, säger Camilla Olsson. Kunderna kan också jämföra våra produkter med andras ur ett miljöperspektiv.

Bostäder och lokaler står för över en tredjedel av Sveriges totala energianvändning och energieffektivisering av byggnader är centralt för att nå de globala hållbarhetsmålen. Vid nybyggnation och renovering finns det därför mycket att hämta hem ekonomiskt och klimatmässigt genom fönster med förbättrad isoleringsförmåga. En annan viktig bit är ljud och buller, där skarpare krav nu ställs på fönsters ljudreducerande förmåga. 

Den cirkulära aspekten då? Svenska Fönster uppmuntrar främst till återbruk, som exempelvis i växthus eller i garage. Utöver det inkluderar monteringsanvisningarna också riktlinjer för hur ett fönster bäst återvinns.

Svenska Fönster & Agenda 2030

Svenska Fönsters ägare Dovista har tagit fram en koncerngemensam strategi för CSR och hållbarhet. Med avstamp i FN:s globala hållbarhetsmål ska hållbarhetsfrågorna framöver få en mer central plats i verksamheten. Främst gäller det mål 3 som adresserar god hälsa och välbefinnande, mål 12 om hållbar konsumtion och produktion, samt mål 13 som handlar om att bekämpa klimatförändringarna. 

- För oss som för alla andra gäller det att reducera CO2-avtrycket genom hela livscykeln, avslutar Camilla Olsson.

SVENSKA FÖNSTERS MILJÖ- OCH KVALITETSPOLICY

  • Göra rätt från början.
  • Kontinuerligt minska miljöbelastningen och skydda miljön genom att vara så resurssnåla
  • som möjligt, förebygga förorening och begränsa klimatpåverkan.
  • Kontinuerligt minska miljöbelastningen under produktens hela livscykel.
  • Alltid uppfylla de bindande krav som ställs.
  • Bygga vårt arbetssätt på ständiga förbättringar.
  • Säkerställa att vi har en god och stabil ekonomi för att kunna arbeta hållbart.

Svenska Fönster

Bransch: Fönstertillverkare
Antal anställda: 900
Omsättning: 1,35 miljarder kr (2020)
Huvudkontor: Edsbyn
Marknad: Sverige
Varumärken: Traryd Fönster och SP Fönster