DEBATT

DEBATT: "Omstarta ekonomi med ROT och NOT"

Finansminister Magdalena Andersson pekar ut äldreomsorgen och bostäder som prioriterade områden för att omstarta svensk ekonomi. Vi delar den bedömningen. Låt oss konkret peka på vad en sådan satsning skulle kunna innehålla, skriver David Johnsson, vd på TMF, och Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen i ett debattinlägg.

3 juli 2020
Catharina Elmsäter Svärd - David Johnsson
Foto: TMF

Att Sverige i likhet med många andra länder nu behöver göra stora satsningar för att skapa jobb och få igång ekonomin igen efter Coronakrisen råder det bred enighet om. Enligt regeringens senaste prognos kommer arbetslösheten i år att trots omfattande åtgärdspaket stiga till närmare tio procent, och BNP väntas minska med cirka fem procent.

Sedan mitten av mars har företag och hela branscher befunnit sig i fritt fall, inte minst branscher som hotell, restaurang och resor. Företag har drabbats av brutna leveranskedjor, handelshinder och arbetskraft som stoppats vid gränsen. Andra har drabbats av sviktande inhemsk efterfrågan när jobb försvunnit och osäkerheten om ekonomi och sysselsättning i framtiden dämpat vilja att konsumera och investera. Det kommer troligen att ta flera år innan ekonomin är tillbaka på samma nivå som innan krisen – och antagligen ännu längre innan sysselsättningen återhämtat sig.

Bygg- och anläggning står för 11 procent av BNP

Kloka investeringar bör prioriteras för att få fart på ekonomin. Precis som stimulanser till konsumtion skapar investeringar arbetstillfällen i dag, men de ger också nyttor i många år framåt. Många investeringar har också lägre importinnehåll än konsumtion vilket gör att spridningseffekterna i den övriga inhemska ekonomin, blir större. Bygg- och anläggningsbranschen är en sektor med god spridningseffekt och motsvarar 11 procent av Sveriges BNP. Därtill genererar branschen över 30 miljarder i skatteintäkter till vård, skola och omsorg årligen.

Förutsättningarna att investera är dessutom ovanligt goda. När räntorna är så låga som i dag, och statsskulden som andel av BNP är så låg att staten inte behöver amortera utan kan låta en växande ekonomi sänka belåningsgraden, kan det betraktas som gratis för staten att investera. Detta har under våren framhållits av flera experter, bland annat Finanspolitiska rådets ordförande, professor Harry Flam.

Fyra förslag på investeringar

Utifrån dessa utgångspunkter och finansministerns riktlinjer föreslår vi att gröna, välfärdshöjande och jobbskapande investeringar prioriteras för att ta Sverige ur krisen.

  • Investeringsstöd till välfärdsfastigheter! Vi står mitt i ett demografiskt skifte i Sverige eftersom befolkningen växer samtidigt som vi lever allt längre. Till år 2026 behöver vi enligt finansministern bygga över 2 000 förskolor, skolor och äldreboenden. Nu är rätt tillfälle att forcera dessa investeringar. Staten bör införa ett tillfälligt investeringsstöd till byggande av sådana fastigheter för att uppmuntra till att snabbt sätta spaden i marken.

  • Satsa på kvalitetshöjning av befintliga äldreboenden! Sverige har brister i de befintliga boendenas utformning när det gäller möjligheterna att hantera framtida pandemier – detta var sannolikt inte den sista. Låt oss skapa bättre hygienutrymmen, bättre personalutrymmen, säkrare besöksutrymmen, bättre kök, bättre möbler och smartare planlösningar – allt i syfte att minimera risken för smittspridning och göra boendena mer trivsamma och funktionella. Därtill finns redan idag en brist på äldreboende vilket riskerar att öka kraftigt i takt med den åldrande befolkningen. För att få kommunerna inte ska hamna på efterkälke behövs förenklade förfaranden i plan- och byggprocessen.

  • Ett tillfällig förstärkt ROT-avdrag! Många hantverkare har förlorat jobb under krisen. Höj därför ROT-avdraget tillfälligt och kraftigt. Låt även ägare av hyresbostadsfastigheter få tillgång till ett tillfälligt ROT-avdrag. Detta avdrag kan med fördel ha en klimatprofil och prioriteras mot energieffektiviserande åtgärder, som till exempel fönsterbyten. Överväg att tillfälligt bredda avdraget till inredning i en vidare mening så att även vissa möbler i bostäder, på arbetsplatser och i offentliga miljöer inkluderas. Möbler och inredningar är en stor inhemsk näring med långa traditioner och god spridning över hela landet. En tillfällig stimulans för att förbättra standarden i bostäder och fastigheter är bra för både välfärd, jobb och regionalpolitik. Det är viktigt att offentliga aktörer nu inte tvingas bromsa planerade investeringar utan att de kan bidra till en positiv utveckling.

  • Rädda bostadsbyggandet med NOT-avdrag! Bostadsbyggandet har till följd av krisen vänt nedåt och väntas i år uppgå till ungefär 35 000 påbörjade bostäder. Det motsvarar bara hälften av det behov som Boverket identifierat. Det behövs en omedelbar stimulans för igångsättning av nya bostäder. Särskilt småhusbyggandet utvecklas nu svagt. Ett tillfälligt särskilt avdrag, NOT-avdrag (Ny- Om och Tillbyggnad), skulle kunna komplettera det befintliga ROT-avdraget och även omfatta ny- och tillbyggnation av ett helt nytt hus eller en friggebod, Attefallshus, ett garage, ett växthus eller en liknande fristående byggnad. Viktigt är också att regeringen och berörda myndigheter säkerställer att kreditregleringar och finansieringsproblem inte i onödan bromsar branschens återhämtning. Kreditrestriktionerna utgör ett stort problem för många hushålls bostadsdrömmar i dag.

Detta är ett axplock av åtgärder som med stor träffsäkerhet skulle främja tillväxt och sysselsättning, något som både regering och opposition säger sig vilja prioritera. Det första halvåret 2020 har i mångt och mycket varit ett förlorat halvår för enskilda, för företag och för den offentliga ekonomin. Låt det andra halvåret bli en tid för att lansera ett pärlband av välfärdsskapande och klimatsmarta investeringsstimulanser som ger förnyat hopp om tiden efter pandemin.

David Johnsson, vd, Trä- och Möbelföretagen

Catharina Elmsäter-Svärd, vd, Byggföretagen