NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Väl fungerande yrkesutbildningar - en nyckelfaktor för att komma tillrätta med arbetskraftsbristen

I TMF:s årliga undersökning av trä- och möbelindustrins rekryteringsbehov framgår ett fortsatt stort arbetskraftsbehov – närmare 7 000 tjänster. Företagen räknar med fortsatt expansion, dock med förbehåll för hur konjunkturen och industrins förutsättningar i övrigt utvecklas.

13 februari 2020
 Ragnars Inredningar
Foto: TMF

Under den närmaste treårsperioden ser den svenska trä- och möbelindustrin ett sammanlagt rekryteringsbehov motsvarande närmare 7 000 heltidstjänster, varav 2 000 tjänstemän och 5 000 yrkesarbetare. Rekryteringsbehovet beror - för båda grupperna - främst på planerad eller önskad utökning av företagens verksamheter samt på pensionsavgångar.

Trä- och möbelindustrin har flera mycket goda år bakom sig men har också under en lång tid känt av en hårdnande konkurrens om den attraktiva arbetskraften med rätt utbildning, rätt kompetens och rätt attityd. Undersökningen visar tydligt att företagens konkurrenskraft blir svårare att upprätthålla på grund av bristen på yrkesutbildad arbetskraft.

Efterfrågan på välutbildade och helst erfarna yrkesarbetare är stor i många branscher och de ofta lite mindre företagen utanför storstadsregionerna har svårt att stå sig i konkurrensen bland stora och attraktiva arbetsgivare. Denna tendens förstärks allteftersom yrkesprogrammen på gymnasiet försvinner från mindre orter och de tidigare starka banden mellan lokala utbildningar och lokalt näringsliv tunnas ut.

- Gymnasiets yrkesprogram är en nyckelfaktor för kompetensförsörjningen för tillverkningsindustrin. Genomströmningen av examinerade och motiverade studenter från yrkesprogrammen måste öka. Närmare samarbete mellan utbildningar och näringsliv behövs för att utbildningarna bättre ska matcha företagens kompetensbehov och det finns goda exempel på hur det kan fungera som Teknikcollege, Tau Learning i Malmö och T2 College i Skellefteå, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig hos TMF, och fortsätter:

- Företagen måste också bli bättre på att marknadsföra sig mot unga och visa alla de fantastiska karriärmöjligheter som finns inom framtidens trä- och möbelindustri. Det är inte en överdrift att säga att framtidsutsikterna för yrkesutbildade är mycket goda. Både inom vår industri och i många andra branscher.

TMF:s Rekryteringsrapport tas fram av Prognoscentret och publiceras en gång per år. 
Rapporten finns bifogad och kan även laddas ned från tmf.se/rekrytering.

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, kontakta gärna:
- Henrik Smedmark, utbildningsansvarig TMF, 08-762 72 61, henrik.smedmark@tmf.se
- Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81, sophie.hammarskjold@tmf.se